logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

979 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за методику - Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, 21000 Нови Сад
КоординаторЕрика Хорват-Кочиш, umk@eunet.rs, 021/456-422, 063/828-21-78
Ауторидр Ева Толди и Ленка Ердељ
Реализаторидр Ева Толди, Ленка Ердељ, АнаМарија Вичек
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и наставника у унапређивању наставе мађарског језика, преношењем теоријских и практичних знања из области књижевности комуникацијских вештина и мотивације за учење.
Специфични циљевиПружање стручне и методичке помоћи за примењивање активних облика и савремених метода рада у области развоја разумевања прочитаног текста, анализе књижевних дела, као и оспособљавање учесника да савладане савремене технике у читању и учењу примене у пракси.
Садржај и активности 1. Улога учитеља и наставника у развијању способности читања са разумевањем и у анализи књижевног текста; 2. Мотивација ученика пре и у току читања текста; 3. Нове методе, облици рада и технике учења у настави мађарског језика; 4. Улоге различитих текстова у интегрисаним уџбеничким комплетима; 5. Креативно читање текста; 6. Игре и активности приликом обраде текста; 7. Развој способности кооперативне комуникације на часовима мађарског језика; 8. Праћење и процењивање развоја способности читања; 9. Начин обраде садржаја на разним нивоима психофизичког развоја ученика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (16 бодова)