logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

971 Примена образовних стандарда у физичком васпитању Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаОШ “Светозар Марковић”, Кумановска Број 3, 34000 Крагујевац
КоординаторТатјанa Маринковић, tatjanamarinkov@gmail.com, 034/582-275, 069/370-06-99
АуториЗоран Сретеновић, Мила Тодоровић
РеализаториЗоран Сретеновић, Мила Тодоровић
Општи циљевиДостизање образовних стандарда у настави Физичког васпитања кроз планирање, припремање и праћење достигнућа образовних стандарда
Специфични циљевиУнапредити дидактичко-методичке компетенције наставника за програмирање, планирање, припремање и евидентирање образовних стандарда
Садржај и активности 1. Образовни стандарди (шта су образовни стандарди; разлози за дефинисање стандарда; карактеристике образовних стандарда; образовни стандарди у физичком васпитању). 2. Школски програм – начин остваривања образовних стандарда (Предлог садржаја – стручно веће, стручни актив; веза стандарда и програма по разредима, анализа, сличности и разлике планирање на основу уочених сличности и разлика и очекиваних резултата у одређеном разреду. Веза између циљева, задатака и садржаја програма у односу на образовне стандарде. Који су то стандарди који се прожимају кроз све разреде и којима треба посветити пажњу ове године. Који су то програмски садржаји који се могу да повежу са већим бројем образовних стандарда. Како сачинти најоптимални распоред рада у току године, уважавајући услове за наставу физичког васпитања и образовне стандарде.). 3. Годишњи план рада наставника, оперативни план рада наставника по циклусима. (Које наставне активности, методе, облике рада, средстава, услове, временску динамику треба применити, какве захтеве поставити ученицима да би они остварили образовне стандарде.) 4. Разрада дидактичко-методичке припреме за наставну јединицу која се реализује у оквиру 2,3, 4 часа, а за коју је предвиђено достизање образовног стандарада (атлетика, спортска игра, вежба на справама и тлу). 5. Креирање моторичких форми за проверу образовних стандарда на основу сачињене припреме за наставну јединицу у којој се достиже образовни стандард.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)