logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

97 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Борчанска 5, 11000 Београд, Земун
КоординаторДанијела Радојевић, nelast@open.telekom.rs, 011/316-56-84, 063/245-222
АуториСветомир Бојанин, Данијела Радојевић, Наташа Веселиновић
РеализаториСветомир Бојанин, Данијела Радојевић, Наташа Веселиновић
Општи циљевиОспособљавање за групни и индивидулни саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима
Специфични циљевиРазвијање комуникацијских вештина путем разумевања и уважавања различитих позиција свих релевантних учесника у животу школе
Садржај и активности 1. Први теоријски део: а) Развој идеја о саветовању. б) Развојне карактеристикеличности деце и адолесцената. 2. Практична настава – први блок вежби: Улоге у саветодавном процесу – развој емпатије, саветодавна етика, мотивација за сарадњу (деце, адолесцената, наставника, стручник сарадника, родитеља и свих заинтересованих). Други блок вежби: Методе и технике развијања толеранције, разумевања позиције другог и његовог физичког и психичког интегритета, спречавања дискриминације. Проблеми саветовања у школи. Саветодавни рад са родитељима. 3. Други теоријски део: а) Основе саветодавног поступка. Сазнајни процес и свет нагона и осећајности у предпубертетном, пубертету и адолесцентном добу. б) Практична настава – трећи блок вежби: Индивидуални саветодавни рад са децом у у школској средини и њихови типични проблеми (учења, дисциплински, породични, комуникацијски – у оквиру вршњачке групе и шире друштвене средине). Четврти блок вежби: Проблеми адолесцената и индивидулани саветодавни рад (проблеми у комуникацији са вршњацима/наставницима/родитељима, злоупотреба супстанци, контрола агресивности, проблеми сексуалности...). Специфичност рада са жртвама насиља и превенција насиља и рад са учесницима насилничког понашања. 4. Трећи теоријски део: а) Групно и индивидуално саветовање. б) Концепти саветовања – егзистенцијалистички, роџерсов, феноменолошки... 5. Практична настава – пети блок вежби: Рад у одељенској заједници (развој кохезивности групе/одељења, групна саветодавна правила, социодрамски избор фокуса групе и рад на заједничком проблему). Шести блок вежби: Специфичности, предности и недостаци саветодавног рада у групи на актуелним темама предпубертетног, пубертетног и адолесцентног доба. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)