logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

962 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаГимназија ''Свети Сава'', Ресавска 58, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Ђокић, djokica@sbb.rs, 011/264-23-28, 062/414-280
АуториСмиља Крнета, Биљана Лајовић
РеализаториСмиља Крнета, Биљана Лајовић, Славица Ђорђевић, Наташа Стојановић, Томислав Радојковић
Општи циљевиУнапређивање образовања и васпитања кроз познавање права, обавеза и одговорности запослених и ученика за правилну примену школског законодавства
Специфични циљевиПовећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства; Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси; Квалитетно увођење у посао приправника и боља припрема за професију; Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика; Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно реаговање у ситуацијама дискриминације и насиља
Садржај и активности Предвиђени садржаји, систематиовани су у модуле, а обухватају школско законодавство које се односи на безбедност и заштиту ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; васпитни рад као превенција и интервенција у случајевима повреда законских забрана и обавеза ученика; спровођење васпитних и васпитно-дисциплинских поступака и изрицање мера; право на стицање образовања редовних и ванредних ученика и полазника; примену прописа о оцењивању, евиденцији, јавним исправама и заштити права ученика; стручно усавршавање и напредовање наставника и стручних сарадника; управљање и руковођење школом; радне односе.

Модул 1 – Органи школе у служби остваривања принципа и циљева oбразовања: Органи управљања и руковођења; Саветодавни и стручни органи; Место и улога ученичког парламента. Модул 2 – Школа – безбедно место: Заштита и безбедност ученика; Забрана дискриминције; Забрана насиља, злостављања и занемаривања; Забрана страначког организовања и деловања. Модул 3 – Право свих на образовање: Упис у основну и средњу школу деце, ученика и одраслих – услов за стицање образовања; Права и обавезе учесника образовања; Оцењивање и напредовање ученика. Модул 4 – Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања: Ученик у систему одлучивања; Обавезе и одговорности ученика; Заштита права ученика. Модул 5 – Приправништво – улаз у професију: Однос приправник– ментор–изабрани наставник; Лиценца; Оцењивање ученика, евиденција и јавне исправе. Модул 6 – Наставници и стручни сарадници – часна професија: Пријем у радни однос – посебни захтеви и поступак; Права, обавезе и одговорности – услови за развој професије.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањетри дана (24 бода)