logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

960 Школа – добро место за рад: радно-правни положај запослених и одговорност за повреде радне обавезе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаСиндикат образовања Србије, Дечанска 14/6, 11000 Београд
КоординаторБорка Вишнић, borka.visnic@sindikat.rs, 011/323-63-59, 063/782-26-52
АуториЈован Јерковић, Борка Вишнић
РеализаториЈован Јерковић, Борка Вишнић
Општи циљевиУпознавање полазника са радно-правним положајем запослених у образовању, препознавању и поступцима код повреда радних обавеза и утврђивању одговорности
Специфични циљевиРаспознавање врсте и тежине повреда радних обавеза, поступци утврђивања одговорности и изрицање дисциплинских мера, права запослених и улога синдиката
Садржај и активности 1. Упознавање учесника са основном законском и другом правном регулативом која дефинише радно-правни положај запослених у образовању (Закон о раду, Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о основној школи, Закон о средњој школи). 2. Специфичности радно-правног положаја запослених у односу на друге делатности. 3. Одоговрност запослених у образовању за остваривање образовно-васпитног рада. 4. Права запослених у образовању и начини остваривања. 5. Проблеми у пракси – примери решења. 6. Поступци за утврђивање извршених повреда и распознавање врста повреда радних обавеза. 7. Врсте забрана и поступак у складу са правилником о Протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 8. Примена Закона о спречавању злостављања за наду, Закона о забрани дискриминације, Закона о равноправности полова и других прописа. 9. Регулисање дисциплинске одговорности запослених у образовању – шта је ново. 10. Ко, како и зашто покреће дисциплински поступак. 11. Ко, како и зашто се укључује у дисциплински поступак. 12. Проблеми у пракси – примери решења. 13. Улога директора – колега – актива – синдиката. 14. Како успешно спровести дисциплински поступак. 15. Како успешно наставити са грађењем позитивне атмосфере у установи на основу поштовања дефинисаних правила. 16. Допринос дисциплинског поступка у грађењу етоса школа и поштовања утврђених вредности и понашања. 17. Ко брани запосленог кад је неоправдано окривљен?
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)