logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

954 Управљање стратегијом односа с јавношћу у основним и средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, 32100 Чачак
КоординаторЉиљана Војиновић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-41-33
АуториНаташа Цвијовић, Алемпије Вељовић
РеализаториНаташа Цвијовић, Алемпије Вељовић
Општи циљевиПерманентно унапређење односа друштвено одговорног пословања основних и средњих школа са ужом и широм друштвеном заједницом и побољшање друштвено одговорног понашања свих учесника комуникационог процеса у школама; Унапређење квалитета комуницирања међу запосленима; Унапређење квалитета комуницирања и стицање комуникацијских вештина ради унапређења односа између запослених у школама и ученика, родитеља, ученичког парламента, чланова школског одбора и др. Унапређење нивоа транспарентности школа и квалитета комуницирања са јавношћу (локалне самоуправе, министарстава, непрофитних организација, медија, привредних субјеката); Унапређење коришћења информационо-комуникациних технологија
Специфични циљевиУспостављање социјалног партнерства тј. сарадње у области образовања школе и привредног окружења; Успостављање континуиране сарадње школа са релевантним институцијама које брину о безбедности и здрављу ученика; Перманентно иновирање програма комуницирања школа са релевантним јавностима и размене искустава ради унапређења и осавремењавања наставног процеса; Повећање стручне и практичне компетентности руководећег тима у школама у планирању, организацији, управљању, имплементацији и оцењивању квалитета протока информација ради благовремене и тачне информисаности свих актера комуникационог процеса са школама
Садржај и активности 1. Концепт савремених односа с јавношћу у образовно-васпитним установама. (Појам и дефинисање односа с јавношћу; Историјат односа с јавношћу; Модели односа с јавношћу). 2. Улога и значај односа с јавношћу (Интерни и екстерни односи с јавношћу; Функције односа с јавношћу у образовним установама; Користи основних и средњих школа од односа с јавношћу; Формална и неформална комуникација). 3. Унапређивање идентитета, репутације и имиџа школа (практичан рад – Сличности и разлике између корпоративног идентитета и имиџа; Изградња репутације школа; Значај посебних догађаја за унапређивање репутације) 4. Сегментирање циљне јавности (Избор хомогених група јавности школа; Дефинисање јавног мњења; Приступ интерним односима у школама; Приступ екстерној јавности). 5. Дефинисање циљева односа с јавношћу у школама (Дефинисање основних циљева; Дефинисање споредних циљева; Формирање тима за односе с јавношћу у школама) 6. Методе, тактике и алати у односима с јавношћу (практичан рад – Тактике и специфични алати односа с јавношћу у школама; Писана комуникација – вест, саопштење, извештај; Говорне и визуелне технике односа с јавношћу; Конференција за новинаре – симулација; Начини интерног комуницирања у школама; Могућности комуницирања са екстерном). 7. Стратешко планирање односа с јавношћу (практичан рад – Планирање активности односа с јавношћу; Дефинисање тимова за реализацију активности). 8. Поступак имплементације програма односа с јавношћу у школама применом информационо-комуникационих технологија (Значај и улога ИКТ у школама; Улога нових медија у односима с јавношћу; Примена интерних стандарда у односима с јавношћу коришћењем информационо-комуникационих технологија; Поступак успостављања интерних прописа ради унапређивања образовно-васпитног процеса; Креирање процедура за успостављање стратегије односа с јавношћу; Дефинисање елемената стандарда ИСО 9000:2008 у односима с јавношћу у основним и средњим школама; Дефинисање интерних образаца). 9. Стратешко планирање односа с јавношћу (практичан рад – Вештине креирања и пласмана кључне информације у медијима; Кризне ситуације и поступци за решавање кризних ситуација са аспекта односа с јавношћу – симулација; Евалуација програма односа с јавношћу у основним и средњим школама). 10. Анкетирање учесника о утисцима након одржаног семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)