logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

944 Савремена школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЗаједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско туристичких школа Републике Србије, Цетињска 5-7, Стари Град, 11000 Београд
КоординаторВера Пајић, ektskpn@ptt.rs, 035/563-170, 060/242-40-00
АуториГордана Ковачев, Весна Вуковић, Милорад Гавриловић, Вера Пајић
РеализаториГордана Ковачев, Весна Вуковић, Милорад Гавриловић, Вера Пајић
Општи циљевиПовећање ефикасности школских процеса
Специфични циљевиЈачање менаџментских капацитета; Повећање учешћа чланова тима у управљачким процесима; Јачање капацитета школе за развој партнерства и генерисање додатних прихода
Садржај и активности 1.Слика водиља (повезаност слике водиље и школског планирања са развијањем процеса и постављањем организационе структуре упоређујући сопствена искуства и примере добре праксе). 2. Индентификација школских процеса (значај индентификације и планирања школских процеса и њихова повезаност са делегирањем послова и одговорности (brain storming, руковођени дијалог, рад у групи). 3. Интерна организација школе и школских процеса (могућности за реорганизацију школских послова ради ефикаснијег обављања задатака). 4. Делегирање послова унутар школе (значај делегирања послова у школи и актуелизовати питање структуре 40-часовне радне недеље наставника). 5. Улога школских тимова (могућности тимске организације у подели свих послова у оквиру школских процеса). 6. Школа и партнери (актуелизовати питање одговорности школе према локалној заједници и школовању кадра према потребама тржишта). 7. Сопствени приходи школе (могућности школе за стицање сопствених прихода; значај прихватања самоодговорности школе за финансирање; законске могућности).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)