logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

940 Пројекат за пројекат Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПољопривредна школа "Шуматовац", Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац
КоординаторСлавољуб Величковић, polskol@medianis.net, 018/800-792, 064/934-57-35
АуториСлавиша Петровић, Олгица Бајић
РеализаториСлавиша Петровић, Олгица Бајић, Александра Стевановић, Снежана Живадиновић, Горан Жалац, Славољуб Величковић
Општи циљевиПрограм омогућује јачање капацитета образовних установа, њихову комуникацију, препознавање и решавање потреба код других фактора друштва
Специфични циљевиОспособљавање за писање пројеката; Повећање ефикасности и перманентно образовање запослених у образовању
Садржај и активности 1.Уводни део – упознавање учесника са значајем писања пројекта као могућност решавања проблема, побољшање квалитета и проширивање капацитета у стратешком развоју школе. 2. Приказ искустава у писању предлога пројеката. 3. Прва фаза – Од идеје до пројекта (Прикупљање идеја и избор пројектног тима. Упознавање чланова тима како са психолошког тако и са стручног аспекта). Радионица разлика између пројекта и редовне делатности у школи. Бирање менаџера пројекта који треба да квалитетно руководи пројектом. Специфичности тимског рада у изради пројекта. Радионица – Браинсторминг као техника успешне комуникације. Електронска комуникација као начин комуникације коришћењем ИЦТ технологије. Отварање налога, уређивању простора, дељење докумената, уређивање календара, израда блогова (Windows Live). Завршни део ове фазе подразумева симулацију конкурса за одобравање пројекта, а полазници бирају сараднике и праве тимове. 4. Друга фаза – Како написати пројекат? (Упознавање са техником писања пројекта – Пројектним циклусом и његовим фазама. Опис и израда логичког радног оквира који обухвата циљеве, сврху, резултате, активности, распоред активности и ресурса, одређивање индикатора како квантитативних (мерљивих) тако и квалитативних који оцењују време и место имплементације сегмената неког пројекта. Извори/средства за прикупљање и верификацију произлазе из идентификатора. Претпоставке и ризици као ситуације које нису под директном контролом пројекта, а утичу повољно/неповољно на пројекат. Графички приказ фаза у логичком оквиру. Буџет који је видљив из логичког радног оквира битно доприноси разумевању сврхе пројекта. Текстуално објашњење (наративни део) предлога пројекта као садржајни а не преопширни.) 5.Трећа фаза – Напиши пројекат. (Израда пројекта започетог у фази – Од идеје до пројекта, као симулација за формирање групе. Самостални рад на изради пројекта уз примену знања и искуства из претходних фаза. Заједничка анализа и дискусија урађених пројеката. Припрема, провера – чек листа и паковање пројекта за пријаву на конкурс.) 6. Евалуација програма (Коришћење евалуационих упитника и спровођење интерне анализе.)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)