logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

939 Припрема пројектног предлога по ЕУ методологији Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПокрајински завод за социјалну заштиту, Булевар Михајла Пупина 16, 21100 Нови Сад
КоординаторTатјана Лазор Обрадовић, tatjana.lazor@pzsz.gov.rs, 021/425-854, 063/504-276
АуториТатјана Лазор Обрадовић, Ивана Копривица
РеализаториТатјана Лазор Обрадовић, Ивана Копривица
Општи циљевиПовећати капацитете установа у систему образовања за прикупљање средстава из фондова ЕУ
Специфични циљевиУнапређење знања и вештине у планирању пројеката помоћу логичког оквира; Унапређења знања о процедурама за конкурисање за ЕУ фондове
Садржај и активности Програм семинара односи се на све елементе који су учеснику потребни како би по реализацији обуке могао да на основу своје пројектне идеје састави логичку матрицу будућег пројектног предлога и разуме конкурсну документацију. Предвиђени су садржаји који се тичу доступних европских али и националних фондова, који су углавном засновани на методологији ЕУ. У оквиру програма биће дате основне информације о постојећим фондовима којима може једна школа приступити, литератури/интернет изворима у вези са овом темом. Највећи део времена током обуке биће посвећен садржајима који се тичу одговарања на захтеве конкурсне документације и попуњавања апликационог формулара са свим његовим анексима: значају анализе контекста, различите технике анализе (дрво проблема/циљева, анализа заинтересованих група), на информативном нивоу биће им приказана и анализа SWOT. Примену прве две поменуте технике ће учеснци и вежбати током обуке како би разумели употребну вредност њихових продуката у каснијем процесу планирања и попуњавања апликационог формулара. Посебно ће се скренути пажња учесника на циклус управљања пројектом и логичку матрицу као инструмент планирања и управљања пројектом. Практично, поступним попуњавањем логичке матрице током обуке, пратиће се структура апликационог формулара: основни елементи пројекта, претпоставке и ризици и мониторинг и евалуација. На крају, биће обрађена тема о ресурсима и буџету. Програм ће бити заокружен презентацијом о процедури аплицирања, паковању пројектног предлога и одређеним бирократским правилима која се морају испоштовати.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)