logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

936 Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити запослених и улога синдиката Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 4
ИнституцијаФорум београдских основних школа, Змаја Од Ноћаја 9, 11000 Београд
КоординаторРадмила Додић, dodicrada@beotel.net, 011/263-34-60, 063/766-72-31
АуториРадмила Додић, Софија Илић, Андрија Марковић, Весна Шешлија
РеализаториРадмила Додић, Софија Илић, Андрија Марковић, Весна Шешлија
Општи циљевиСтицање знања и вештина запослених у просвети о социјалном дијалогу на локалном и националном нивоу, медијацији, ненасилној комуникацији, правној заштити
Специфични циљевиОбука за учешће запослених у одлучивању у школи: о уочавању конфликтних ситуација и њихово решавање кроз дијалог с послодавцем и синдикатима
Садржај и активности 1. Стратешка документа и релевантна међународна документа. 2. Познавање система образовања и васпитања, принципа и циљева, исхода и стандарда образовања и васпитања. 3.Познавање, усвајање, начини примене и остваривање законске регулативе у образовању и васпитању и потребе за социјалним дијалогом, разумевање социјалног контекста свих партнера у образовању, критеријуми за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, познавање облика и садржаја сарадње са партнерима у образовно васпитном раду. 4. Планирање систематске сарадње, овладавање, поседовање и примена знања о техникама успешне комуникације, технике ненасилне комуникације у реализацији социјалног дијалога, анализа и процена сопствених капацитета за сарадњу. 5. Законски оквир у заштити запослених у просвети, улога синдиката и социјални дијалог, улога школског синдиката, усклађивање праксе са иновацијама у образовању и васпитању. 6. Примена информационо-комуникационе технологије – како приступити изворима информација у електронској форми и ефективно их применити у свакодневном раду.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)