logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

935 Побољшање процеса рада у образовним организацијама применом захтева стандарда ISO 9001 и CMMI модела Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЗавод за јавно здравље Врање, Ј. Ј. Лунге 1, 17500 Врање
КоординаторАна Миљковић, zzjzvr@open.telekom.rs, 017/421-310, 066/820-49-98
АуториАна Миљковић
РеализаториАна Миљковић
Општи циљевиПриказ захтева ISO 9001 и CMMI модела ради побољшања свеукупних перформанси организације кроз идентификовање и управљање системом повезаних процеса
Специфични циљевиПобољшавања квалитета процеса употребљавајући доказане, конзистентне и поуздане методе за оцену стања процеса и коришћење резултата у циљу побољшања
Садржај и активности Садржај програма је детаљно приказан и објашњен мапама ума: I Структура и преглед захтева стандарада ИСО 9001:2008 (Увод (тачка 0 стандарда); Предмет и подручје примене (тачка 1 стандарда); Нормативне референце (тачка 2 стандарда); Термини и дефиниције (тачка 3); Систем менаџмента квалитетом (тачка 4); Општи захтеви (тачка 4.1); Захтеви који се односе на документацију (тачка 4.2); Одговорност руководства (тачка 5); Обавезе и деловање руководства (тачка 5.1); Усресређеност на корисника (тачка 5.2); Политика квалитета (тачка 5.3); Планирање (тачка 5.4); Одговорности, овлашђења и комуницирање (тачка 5.5); Преиспитивање од стране руководства (тачка 5.6); Менаџмент ресурсима (тачка 6); Обезбеђивање ресурса (тачка 6.1); Људски ресурси/потенцијали (тачка 6.2); Инфраструктура (тачка 6.3); Радна средина (тачка 6.4); Реализација производа (тачка 7); Мерења, анализе и побољшавања (тачка 8). II Структура CMMI модела (интеграционог модела сазревања процеса) (О процесима уопште; Дефиниција процеса; Параметри процеса, Карактеристике и функције процеса; Управљање процесом; Квалитет процеса и производа; Процес најбоље праксе производа/система; Описи процеса; Побољшавање процеса; Институализација процеса; CMMI модел (Модел процеса; Значај CMMI модела за образовну организацију; Комплет CMMI производа; Општи преглед структуре CMMI в.1.2, 2006; Репрезентације CMMI модела; Улога, значај и преглед генеричких циљева и пракси за институализацију процеса; Области процеса и групе процеса CMMI.; Евалуација пословних процеса; Дефиниција евалуације, оцењивање, вредновање и верификација; Формална методологија евалуације; Генерички циљ процеса евалуације ИС; Избор метода евалуације; Стратегија побољшавања процеса методом SCAMPI; Структуирани приступ за побољшавање процеса; SCAMPI в. 1.2 (2006) степен институализације процеса по генеричким циљевима; Процес SCAMPI евалуације; Компаративна анализа стандарда ISO 9001:2008. и CMMI модела са аспекта практичне применљивости). III Квалитет у образовању (Структура образовног система и имплементација менаџмента квалитетом; Циљеви имплементације система менаџмента квалитетом или CMMI модела у организацији; Процесни приступ у образовним организацијама).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)