logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

934 Планирање стручног усавршавања и напредовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториОлга Јованчићевић, Милена Вићевић
РеализаториОлга Јованчићевић, Милена Вићевић, Анђелија Ђуричић
Општи циљевиИницирати учешће актера образовно-васпитног рада у конципирању плана стручног усавршавања заснованог на потребама и успостављање размене и примене знања
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: израду личног плана професионалног развоја, критичко сагледавање понуде програма СУ, активну улогу у креирању плана СУ
Садржај и активности 1. Ефекти стручног усавршавања. 2.Показатељи фреквенције, обухвата и тематске дисперзије. 3.Резултати стручно-педагошког надзора. 4.Интернационална тестирања и резултати завршног испита. 5. Планирање – неопходна професионална компетенција запослених у образовању (Нивои и врсте планирања у установи; Како до ефективног плана, Савремена школска пракса; Рационалност постојећих модела планирања Динамички модел планирања). 6. Систем стручног усавршавања у РС (видови стручног усавршавања унутар установе и ван установе; анализа годишњег плана рада школе – плана стручног усавршавања и програма стручних већа; сагледавање најчешћих грешака у планирању). 7.Генерички модел стручног усавршавања (Структуирање стручног усавршавања унутар установе на основу дисиминације и примене знања и вештина стечених кроз стручно усавршавање ван установе; Остали фактори који детерминишу стручно усавршавање унутар установе). 8. Лични план професионалног развоја (Процена способности и слабости; Адекватност одабраних облика, тема и нивоа стручног усавршавања; Ефикасност коришћења постојећих ресурса; Остварљивост и усклађеност са реалним могућностима установе). 9. Фактори планирања стручног усавршавања запосленог – инструктивно-педагошки увид и стручно-педагошки надзор (реструктуирање личног плана професионалног развоја на основу фактора). 10. Фактори планирања стручног усавршавања запосленог – резултати самовредновања и школски развојни план (реструктуирање личног плана професионалног развоја на основу фактора). 11. Одабир адекватног нивоа и облика извештавања. 12. Процена плана стручног усавршавања установе (Процена дисиминације, примене и усклађености стручног усавршавања ван установе и унутар установе).


Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)