logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

932 Планирање развоја установе у складу са захтевима стaндардизације Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаТренинг центар "Коцевски", Неимарска 17, 21100 Нови Сад
КоординаторДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021/633-70-67, 060/606-25-62
АуториМарина Илић, Даница Коцевска
РеализаториМаја Вујин, Мелита Величковић, Љиљана Ђокић, Славица Симић, Милена Ћуковић, Јован Коцевски, Марина Илић, Даница Коцевска
Општи циљевиПодршка наставницима/васпитачима и стручним сарадницима у успостављању и дефинисању веза између захтева стандардизације рада установа са реалном ситуацијом и креирање развојног плана
Специфични циљевиУпознавање чланова стручног актива и тима са значајем и процесом развојног планирања у установи; Упућивање наставника/васпитача и стручних сарадника у процес умрежавања активности стручних актива, тимова и већа у процесу планирања и реализације развоја
Садржај и активности 1.Стручно усавршававање и професионални развој запослених (новине које се односе на стручно усавршавање и веза са развојним планом; ПП презентација, дискусија) . 2.Самовредновање у оквирима стандардизације рада установа и веза са развојним планом 3. Развојно планирање у установи (Анализа стања у установи). 4. Мисија, визија, структура и веза са осталим тимовима и стручним већима у установи, веза између циљева, задатака, активности, евалуација и самоевалуација развојног плана установе. 5.Тимски рад у установи, изградња тима и повећање компетенција наставника/васпитача за даљи развој установе. 6.Самовредновање школског развојног плана и припрема новог развојног плана; докази о његовој реализацији кроз друга стратешка документа установе (школски/предшколски програм и годишњи план) у складу са захтевима стандарда квалитета рада установе. Презентација примера добре праксе и досадашњег рада установе. 7. Резиме и евалуација. Сумирање активности и записивање кључних речи – процеса

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)