logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

93 Решавање сукоба ученика методом реконструкције Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЈелена Новаков, Јелена Најдановић Томић, Александра Калезић Вигњевић, Јасмина Николић, Гордана Чукурановић, Борислава Максимовић, Зора Дешић
РеализаториЈелена Новаков, Јелена Најдановић Томић, Александра Калезић Вигњевић, Јасмина Николић, Гордана Чукурановић, Борислава Максимовић, Зора Дешић
Општи циљевиРазвијање одговорности образовно-васпитних установа за смањивање насиља
Специфични циљевиОснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника у основним и средњим школама и домовима ученика за пружање подршке ученицима за преузимање одговорности у решавању групних сукоба путем дводневног тренинга за извођење Методе реконструкције сукоба (МРС)
Садржај и активности 1.Теоријски увод – Природа сукоба (Розенберг, Карен Хорнај, Фром, Маслов); Развојни потенцијали ученика – емотивни, интелектуални и социјални (Пијаже, Виготски, Ивић, Росандић, Кондић, Хавелка, Бојановић); Недирективне технике психолошке подршке. 2. Стицање увида у постојеће стање, размена искустава о могућностима и ограничењима образовно-васпитног процеса у решавању сукоба, артикулисање потреба наставника, васпитача и стручних сарадника за стицањем специфичних знања и вештина. 3. Упознавање Методе реконструкције сукоба. 4. Практична вежба примене МРС. 5. Анализа добити и потенцијалних ризика у примени методе (мере превенције ризика). 6. Упознавање са поступком примене МРС, протоколом за праћење примене и прикупљање података и формирањем базе података за евалуацију методе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)