logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

915 Листа спаса, а не листа срама Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 4
ИнституцијаНезависни синдикат просветних радника Војводине, Модене 5, 21100 Нови Сад
КоординаторЗдравко Ковач, kovacz@sbb.rs, 025/420-093, 064/657-70-25
АуториХаџи Здравко М. Ковач, Софија Мандарић, Мирољуб Бјелетић
РеализаториХаџи Здравко М. Ковач, Софија Мандарић, Мирољуб Бјелетић
Општи циљевиУ циљу перманентног стручног усавршавања, наставници, васпитачи и стручни сарадници упознају прописе и законска решења из области образовања и васпитања, као и Закона о раду и у складу с њима остварују своја права и дужности на радном месту. На тај начин доприносе унапређењу квалитета рада школе/установе, подижу личне и професионалне компетенције и остварују већу безбедност и сигурност свога радног места.
Специфични циљевиЈачање и оснаживање наставника, стручних сарадника, васпитача и других запослених у школама/установама за остваривање права, стављање на листу запослених за чијим радом делимично или у потпуности престаје потреба и остваривање права запосленог коме је делом или у целости смањена норма кроз поступак преузимања у другу школу/установу или остваривање неког другог права из школских и других закона; Сензибилизација и развијање вештина за партиципацију у поступку одређивања вишкова у школи/установи, као и развијање и унапређивање вештина комуникације
Садржај и активности 1.Упознавање са школском и радном легислативом која уређује поступак уређивања "технолошких вишкова" односно утврђивања листи радника за чијим радом делимично или у потпуности престаје потреба (упознавање са првостепеном и другостепеном заштитом права на стављање на листу за преузимање, преузимање или права запосленог који је оглашен вишком, прецизирање надлежности и улоге комисије за утврђивање вишкова, критеријуми за бодовање, улоге директора, секретара, школског одбора и синдиката у поступку утврђивања вишкова, мирно решавање спорова у овом поступку. 2. Евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)