logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

912 Компетенције директора школе за нову парадигму управљања Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФакултет за менаџмент, Његошева 1а, 21205 Сремски Карловци
КоординаторТијана Савић, savic@famns.edu.rs, 021/215-50-50, 064/290-48-59
АуториДушан Ристић, Оља Арсенијевић
РеализаториДушан Ристић, Оља Арсенијевић, Ненад Марковић, Горан Булатовић, Љиљана Булатовић
Општи циљевиПрограм је намењен професионализацији активности и послова директора школе путем стручног усавршавања, едукације као и припреми директора за ову функцију.
Специфични циљевиРазвој компетенција економичног, ефикасног и ефективног – стратегијског менаџмента као одговора култури и цивилизацији која време спознаје као стално кретање напред, у свету који се брзо мења; Отуда су директору потребне компетенције стратешког плана.
Садржај и активности 1.Стратегијски менаџмент и лидерство (кључни стратешки појмови, менаџмент и лидерство, образовни менаџмент, класичне и савремене стратегије, мисија и визија). 2. Вођење васпитно-образовних установа (приступ појединцу – понашање појединца; приступ према ситуацији, трансформацијско вођење, тимско вођење). 3. Школа као организација (друштвено-историјски контекст организације школе, политички утицај на организацију школе, организација школског програма). 4. Управљање променама и култура школе (чиниоци културе установе, темељне вредности школе, утицаји на културу установе, промене културе у школи). 5. Управљање људским потенцијалима (циљеви и функције управљања људским потенцијалима, подручја рада у којима директор управља људским потенцијалима, улога директора у управљању људским потенцијалима). 6. Управљање квалитетом у школи, квалитет као стратегијски циљ образовања (екстерно и интерно управљање квалитетом, вредновање и само- вредновање, квалитет учења и поучавања). 7. Комуникацијске вештине (препоруке за побољшање комуникације са интерном и екстерном јавности, односи са медијима – ПР). 8. Управљање финансијама у васпитно-образовним установама (извори финансирања, финансијско планирање и контрола, закони и правилници којима је уређено финансијско пословање у школи, нови јавни менаџмент и реформа финансијског менаџмента). 9. Садржаји усмерени на нове правне, законске норме и регулативе. 10 Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)