logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

906 Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМаја Врачар, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториЈасмина Ђелић, Јелена Најдановић Томић, Биљана Радосављевић
РеализаториЈасмина Ђелић, Јелена Најдановић Томић, Биљана Радосављевић
Општи циљевиРазвој компетенција наставника, стручних сарадника, директора, васпитача, чланова управног/школског одбора за нове професионалне улоге у савременој васпитно-образовној установи и побољшање делотворности и ефикасности рада васпитно-образовне установе
Специфични циљевиСагледавање захтева различитих професионалних улога у савременој васпитно-образовној установи и стицање знања и вештина за управљање променама у одељењу, васпитној групи или установи; Упознавање са методама и техникама делотворног рада у одељењу
Садржај и активности 1. Појам професионализма и професионалног деловања у васпитно-образовној установи. 2. Нове професионалне улоге у односу на ученике, децу, колеге, родитеље, сараднике, локалну зеједницу. 3. Планирање личног професионалног развоја за делотворни рад у установи на основу потреба и приоритета. 4. Вештине планирања, организовања и вођења делотворних састанака, дискусија, групних и индивидуалних разговора и других облика рада у васпитно-образовној установи. 5. Вештине делегирање дужности ученицима, одраслим сарадницима. 6. Вештине вођства – руковођења и контекстуална анализа стања и услова за које се планира увођење промена. 7. Четири перспективе за развој установе и како да промене у образовно-васпитној установи буду успешне. 8. Решавање проблема у васпитно-образовној установи. 9. Праћење (Мониторинг) и евалуација развоја професионализма у васпитно-образовној устанoви.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)