logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

905 Директор-лидер и / или менаџер Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаФорум педагога, Господар Јованова 22, 11000 Београд
КоординаторСветлана Лазић, forumpedagoga@gmail.com, 011/328-72-77, 064/147-00-31
АуториСнежана Вуковић
РеализаториСнежана Вуковић, Весна Лукић
Општи циљевиЈачање капацитета управљачког кадра у установама за руковођење организацијом
Специфични циљевиОбука управљачког кадра ради стицања знања и вештина потребних за тимски рад, комуникацију са локалном заједницом и Министарством, израдом докумената и др. Упознавање са правном регулативом; Примопредаја документације, потреба израде финансијског плана и основи израде предлога пројеката
Садржај и активности 1. Организовање – коришћење расположивих средстава (људи, материјал, новац, опрема) тако да се школски циљеви достигну (Процес одлучивања – стварање, развијање подршке; Делегирање – давање развојне шансе наставницима и ученицима путем давања одговорности и задатака; Репрезентовање – контактирање са средином, са школским системом и његовим административним телима). 2. Функција унапређивања образовања (Разјашњење сопствених циљева; Развој – припремање процеса планирања и развоја школе). 3. Вођење – помоћ сваком наставнику да овлада радним ситуацијама и реаговање на њихово понашање. 4. Евалуација – екстерна евалуација школских активности и самовредновање. 5. Правна регулатива (Законска регулатива која се односи на услове које мора да испуњава лице које обавља дужност директора, увођење испита за директора установе – лиценце, стицање и одузимање лиценце директору, избор директора установе, надлежност и одговорност директора као лица које руководи радом установе, престанак дужности директора и његова права по престанку дужности, и друга питања која се односе на обављање дужности директора установе; Прописи који се односе на избор, права, обавезе и одговорности в.д.директора и помоћника директора). 6. Финансијски план и буџетирање (основна знања из Закона о буџетском систему, знања из Закона о јавним набавкама, записничка примопредај дужности и свих докумената , израда финансијског плана и предлога пројеката). 7. Социјална функција руковођења (Мотивација – излажење у сусрет потребама појединца у школи, охрабривање и подршка; Комуникација – грађење структуре и процеса потребних за отворену двосмерну комуникацију; Разрешење конфликта; Руковођење тимом.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)