logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

904 Делотворно управљање и руковођење школом Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУчитељски факултет, Краљице Наталије 43, 11000 Београд
КоординаторСветлана Леви, svetlana.levi@uf.bg.ac.rs, 011/268-67-87, 062/807-02-87
АуториИвица Радовановић, Светлана Леви
РеализаториИвица Радовановић, Светлана Леви
Општи циљевиДа се учитељи/наставници додатно оспособе за успешно обављање наставничке професије: да учествују у пројектовању наставних планова и програма, да буду успешни предавачи и координатори свих активности у разреду, да ваљано вреднују постигнуће ученика, успостављају сарадњу са родитељима, тј. да ефикасније управљају наставним процесом у основној школи
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма; Овладавање процесима и техникама успешног планирања, организовања и остваривања васпитно-образовних програма; Оспособљавање кандидата за креирање, усмеравање и вођење образовног процеса; Упознавање са елементима процеса управљања наставом; Развијање и даље унапређивање способности за доношење професионалне одлуке; Оспособљавање за одговорно и подстицајно праћење и вредновање напредовања ученика и самовредновање; Мотивисање за стално стручно усавршавање
Садржај и активности 1. Појам и суштина управљања наставним процесом. 2.Теорије учења и стилови учења ученика. 3. Вођење у процесу учења и поучавања. 4. Комуникација у одељењу. 5. Унапређивање рада школе. 6. Руковођење одељењем. 7. Мотивација и личност наставника као фактор ефикасности управљања наставним процесом.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)