logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

903 Важно је сазнати кога у орган управљања послати Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаНезависни синдикат просветних радника Војводине, Модене 5, 21100 Нови Сад
КоординаторЗдравко Ковач, kovacz@sbb.rs, 025/420-093, 064/657-70-25
АуториХаџи Здравко М. Ковач, Софија Мандарић, Мирољуб Бјелетић
РеализаториХаџи Здравко М. Ковач, Софија Мандарић, Мирољуб Бјелетић
Општи циљевиУ циљу перманентног стручног усавршавања, наставник, васпитач и стручни сарадник упознаје прописе и законска решења из области образовања и васпитања и у складу са њима остварује своја права и дужности на радном месту. На тај начин доприноси унапређивању квалитета рада установе/школе и подиже личне и професионалне компетенције.
Специфични циљевиЈачање и оснаживање запослених, родитеља и представника локалне самоуправе за партиципацију у органима управљања; Сензибилизација и развијање вештина потребних за квалитетно управљање и руковођење; Развијање и унапређивање комуникацијских вештина
Садржај и активности 1. Упознавање са историјатом органа управљања и искуства у управљању установама образовања у другим земљама. 2. Упознавање са законском легислативом која регулише рад органа управљања. 3.Конституисање органа управљања (процедура избора, начин функционисања, мандат, надлежности, ограничења/сукоб интереса, разрешење и привремени орган управљања). 4. Прецизирање надлежности и улога у раду органа управљања (директор, секретар, синдикат, савет родитеља, стручне службе, стручни актив и ученичког парламент). 5. Колективно преговарање, мирно решавање спорова у установи/школи. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)