logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

902 Актуелнe теме у прописима релевантне за рад руководилаца у установама образовања и васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаИнститут за економику и финанасије, Булевар Уметности 27/I, 11070 Нови Београд
КоординаторСрбољуб Тимотијевић, m.knezevic@ief.rs, 011/213-74-97, 064/386-14-31
АуториСрбољуб Тимотијевић, Мирослав Милојевић
РеализаториМирослав Милојевић, Надежда Митровић Житко, Зоран Димић, Велимир Тмушић, Нада Трифковић
Општи циљевиПодршка руководиоцима у образовању и васпитању у праћењу, разумевању и примени законске регулативе и актуелних релевантних прописа
Специфични циљевиУпознавање руководилаца са актуелним прописима и њиховим импликацијама на управљање и руковођење образовним и васпитним установама
Садржај и активности 1. Попис имовине, обавеза и потраживања. 2. Припрема за израду завршног рачуна у установама образовања. 3. Јавне набавке – примена у пракси. 4. Примена закона и подзаконских аката у установама образовања. 5. Стручни надзор у функцији побољшања квалитета система образовања и васпитања. 6. Порески третман образовања. 7. Исхрана ученика и студената. 8. Новине и аутентичности у прописима образовања. 9. Норма часова наставника. 10. Испит за директора у васпитно-образовним орзанизацијама. 11. Образовање одраслих. 12. Завршни испит ученика основног образовања. 13. Консолидација финанасијких извештаја индиректних буџетских корисника у образовању. 14. Васпитни рад у домовима ученика и предшколским установама. 15. Исхрана ученика и студената. 16. Исхрана у предшколским установама. 17. Измене Закона о основама система образовања. 18. Нови правилници у области образовања и васпитања. 19. Припреме установа за почетак школске године. 20. Приказ нацрта закона о обарзовању одраслих. 21. Актуелна питања у финансирању образовања са посебним освртом на предшколске установе и ученичког и студентског стандарда. 22. Стручно упуство о формирању и финансирању одељења и група у основним и средњим школама. 23. Запослени у установама у области образовања и васпитања – вршење инспекцијског надзора у пракси. 24. Буџет Републике Србије и локалних самоуправа. 25. Финансирање индиректних буџетских корисника у области обазовања и васпитања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе - основна школа, наставник предметне наставе - гимназија, наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у дому ученикастручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)