logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

901 Активација образовних институција у коришћењу фондова ЕУ Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториВесна Пиперски Туцаков, Милица Брстина Кочиш, Добривој Мартоноши, Јован Кочиш
РеализаториВесна Пиперски Туцаков, Милица Брстина Кочиш, Добривој Мартоноши, Јован Кочиш
Општи циљевиЕфикасније спровођење развојних програма образовних институција подизањем нивоа знања и вештина у области управљања пројектима и коришћења фондова
Специфични циљевиСтицање основних теоријских и практичних знања о доступним фондовима, програмирању и фазама пројектног циклуса
Садржај и активности Уводни део – програма, начин рада, дневни распоред активности. 1. Пројекат – Шта је пројекат? (Дефиниција; Проблеми у припреми пројекта; Пројектни циклус – програмирање, идентификација, формулација, спровођење, процена и ревизија). 2. Приступ логичког оквира (Од постојећег ка будућем; Матрица логике пројекта – теоријски део и табеларни приказ). 3. Анализа окружења (теоријски део и анализа SWOT). 4. Анализа заинтересованих страна (Ко су? Кораци, добитници/корисници, пример – табеларни приказ; Анализа окружења и заинтересованих страна). 5. Анализа проблема (кључни кораци и стабло проблема – Анализа проблема). 6. Анализа циља (стабло циљева – теоријски део и пример). 7. Анализа стратегије (критеријуми избора стратегије – анализа циљева и стратегије). 8. План активности (теоријски део и гантограм; како припремити радни план; детаљан опис активности; веза резултата и активности; како дефинисати резултате; групни рад – Дефинисање активности пројекта, гантограм, критичне тачке). 9. Индикатори (објективни показатељи, карактеристике, примери). 10. Анализа ризика и управљање ризицима. 11. Претпоставке. 12. Ресурси. 13. Матрица логике пројекта (карактеристике, нивои циљева, логика интервенције интервенције; веза активности, резултата и циљева; Како идентификовати претпоставке? – табеларни приказ; Шта су индикатори? – формулисање индикатора, табеларни приказ; групни рад – попуњавање Матрице логике пројекта). 14. Оправданост и концепт пројекта. 15. Методологија. 16. Буџет – теоријски део (групни рад – Израда буџета). 17. Одрживост пројекта – теоријски део (групни рад – Дефинисање одрживости са стратешког, институционалног и економског аспекта очекиваних резултата).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)