logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

900 Активан, одговоран и компетентан школски одбор Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаЕдукативни центар Мултимедиа, Станка Власотинчанина 18, 18100 Ниш
КоординаторРоберт Џунић, robertdzunic@gmail.com, 018/241-709, 065/290-00-50
АуториРоберт Џунић, Лидија Цветковић, Драгана Бошњак, Сузана Васић, Душица Манојловић
РеализаториРоберт Џунић, Лидија Цветковић, Драгана Бошњак, Сузана Васић, Душица Манојловић
Општи циљевиПобољшање квалитета рада школе, бољим радом школских одбора
Специфични циљевиБоља информисаност чланова ШО о надлежностима (документима која разматра ШО); Јаснија комуникација; Оперативни састанак; Структура сврсисходног записника
Садржај и активности 1. Шта карактерише квалитетну школу – општи принципи, циљеви, исходи, стандарди и постигнућа. (Орган управљања законске обавезе и надлежности ШО; Добро управљање – процедуре и правила, проток и смер информација). 2. Представљање квалитета и праведности образовања у Србији и Правилник о стандардима квалитета рада установе(Надлежност ШО Листа одлука на којој је потребно заокржити: ко доноси одлуку тј. чија је надлежност доношења исте: школског одбора, савета родитеља, директора школе или Наставичког већа. Упознавање са структуром докумената и процедром доношења одлука (статут и остала општа акта, предшколски и школски програм, годишњи план рада, ШРП) Финансијски планови, извештаји о раду, екскурзија и настава у природи. Учесници се упознају са начином финансирања установе, изворима средстава, средствима из буџета Републике Србије, средствима у буџету јединице локалне самоуправе и начинима обезбеђивања средстава за виши квалитет образовања). 3. Препоруке у вези са системским мерама које воде ка успостављању интегрисаног образовног система и препоруке у вези са посебним мерама за побољшање квалитета образовања. Побољшавање квалитета рада школе који се прати кроз области квалитета (самовредновање и екстерна процена). (Избор директора Помоћу шематског приказа детаљно се објашњава процедура избора директора. Шематски приказ урађен је посебно за ову намену и представља све важне тачке у процедури. Именовање директора, надлежност и одговорност директора школе. Вршилац дужности директора. Када и како престаје дужност директору школе, а у којим случајевима се директор школе разрешава дужности. План стручног усавршавања.) 4. Колико је пресудна област управљања и руковођења у школи? Шта су показала истраживања (Комуникација, конструктиван састанак ШО, записник Основни принципи управљања кризним ситуацијама. Успешна комуникација и вођење конструктивног састанка ШО. Важност добре организације састанка, прецизна процедуру заказивања састанака и поштовање пословника о раду. Каква је процедура приликом конституисања новог Школског одбора? Неопходност поштовања дневног реда и упознавање са мерама за успостављање реда на седницама. Ко води записник са седница школског одбора? Шта све мора да садржи записник и у ком року је потребно Одлуке ШО истаћи на огласну таблу школе. Комуникација у кризним ситуацијама - радионица Свака група добија опис једне кризне ситуације за коју треба да припреме и као чланови школског одбора дају изјаву за јавност.) 5. Закључак; подела материјала, дискусија, евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)