logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

880 Савремени уџбеник и приручник ликовне културе (дидактичко-методички аспекти) Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење за подршку и развој стваралаштва Креатива, Београд, Милутина Миланковића 150, 11000 Београд
КоординаторТијана Јевремовић, tijana@klett.rs, 011/334-83-85, 063/107-85-01
АуториСања Филиповић
РеализаториСања Филиповић, Кристинка Селаковић, Наташа Радојевић
Општи циљевиУпознавање са савременим методичким приступом уџбеничкој и приручничкој литератури у области дечјег ликовног стваралаштва и њиховом применом у процесу ликовног васпитања и образовања, планирањем, организацијом, реализацијом и евалуацијом ликовних активности у вртићу часова Ликовне културе у основним и средњим школама, музејским и осталим облицима институционалног образовања за уметност
Специфични циљевиУпознавање наставника и васпитача са поступцима којима се остварују циљеви, задаци и програмски садржаји ликовног васпитања и образовања у конкретној васпитно-образовној пракси, а у складу са савременом методиком ликовног васпитања и образовања; Обезбеђивање нових знања и практичних вежби у области дечјег ликовног стваралаштва, чиме се остварују нове могућности у ширењу ликовне и визуелне културе деце предшколског узраста, ученика основне и средње школе, као и ученика средњих стручних школа из области ликовних и примењених уметности; Стручно усавршавање запослених у образовању на свим нивоима (предшколско, основна и средња школа); Примена и различите могућности употребе радних листова и приручника ликовне културе у процесу ликовног васпитања и образовања предшколске деце; Примена и различите могућности употребе уџбеника и приручника ликовне културе као дидактичког средства у настави ликовне културе, како на часу тако и у самосталном раду ученика; Унапређење наставе, процеса учења и ликовног стварања применом нових дидактичко-методичких знања у планирању, организацији, реализацији и евалуацији наставе ликовне културе, а која су у вези са употребом уџбеника и приручника и непосредним радом са њим у настави и ван ње; Планирање ликовних активности које интензивирају коришћење уџбеника као наставног средства и које ученике осамостаљује у процесу савладавања садржаја програма, као помоћног средства у процесу усвајања знања, вештина и изграђивања ставова у области ликовног стваралаштва; Упућивање на различите ликовне активности и садржаје који се могу реализовати у раду са уџбеником ликовне културе и радним листовима за предшколску децу (обрада ликовних проблема, проналажење потребних информација, мотивација и инспирација као услов за креативни процес, реализација практичних ликовних активности, верификација и евалуација усвојеног знања, ставова и вештина...).
Садржај и активности Упознавање са теоријским и практичним сазнањима савремене методике ликовног васпитања и образовања, савременим методичим приступком, уџбеничкој и приручничкој литератури ликовне културе.
1.Основне карактеристике и специфичности развоја ликовног изражавања и стварања ученика у основној и средњој школи. 2. Елементи васпитно-образовног рада у настави ликовне културе (Принципи, методе, типови часова, облици рада, естетска анализа, процењивање и вредновање дечјих ликових радова, ликовне изложбе, теме, корелација.) 3. Технологија ликовних материјала и активности у односу на ликовна подручја – цртање, сликање, елементи графике, вајање и обликовање различитог материјала, естетско процењивање, мултимедија. 4. Значај личности и компетенције наставника и васпитача у процесу ликовног васпитања и образовања, општи поступци који подстичу развој дечјег стваралаштва. 5. Програмирање и планирање у области ликовног васпитања и образовања (Планирање, организација, реализација и евалуација ликовних активности у раду са децом предшколског узраста, ученицима основне и средње школе.) 6. Компарација традиционалних и савремених уџбеника и приручника ликовне културе. 7.Упознавање са савременим стандардима уџбеника ликовне културе. 8. Развојно-формативна улога савременог уџбеника и приручника ликовне културе. 9. Остваривање васпитно-образовних циљева и задатака програма ликовне културе коришћењем уџбеника и приручника. 10. Уџбенички комлет у настави ликовне културе – уџбеник за ученике и приручник за наставнике. 11. Допринос уџбеника ликовне културе појединим аспектима развоја личности ученика (Развој чула и физички развој; Когнитивни развој и развој интелигенције; Социо-емоционални развој; Развој стваралачке комуникације; Развој креативности; Естески и ликовно-обликовни развој; Развој критичког мишљења и естетских критеријума.) 12. Концепција савременог уџбеника ликовне културе (Садржај уџбеника; Нови кључни појмови; Аспекти савременог уџбеника ликовне културе; Корелација; Преглед садржаја, систем наслова и поднаслова – принципи организације, прегледности и сналажење ученика, логичка структура и континуитет у излагању садржајa уџбеника; Дидактичко-методички захтеви садржаја у уџбенику за наставни предмет ликовна култура; Примери који се наводе у уџбенику; Налози у уџбенику; Практичне активности у области ликовног стваралаштва – дидактичко-методички аспект и креативно- развојни аспект). 13. Подстицање ученика на развијање самосталности у учењу и унапређивање њихове вештине коришћења уџбеника. 14. Оспособљавање ученика за критичку рецепцију садржаја и решавање ликовних проблема у оквиру задатака у уџбенику ликовне културе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)