logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

879 Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење "Пријатељи деце општине Нови Београд", Јурија Гагарина 183, 11000 Нови Београд
КоординаторСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011/216-59-46, 064/200-71-04
АуториСања Филиповић, Емил Каменов
РеализаториСања Филиповић, Емил Каменов
Општи циљевиУпознавање са савременим приступом процесу ликовног васпитања и образовања, планирањем, организацијом, реализацијом и евалуацијом ликовних активности у предшколским установама, часова ликовне културе у основним и средњим школама, музејским и осталим облицима институционалног образовања за уметност
Специфични циљевиУпознавање са поступцима којима се остварују циљеви, задаци и програмски садржаји Ликовног васпитања и наставе Ликовне културе у конкретној васпитно-образовној пракси, а у складу са савременом методиком ликовног васпитања и образовања; Обезбеђивање нових знања и практичних вежби у области дечјег ликовног стваралаштва, чиме се остварују нове могућности у ширењу ликовне и визуелне културе предшколске деце, ученика основне и средње школе, као и ученика средњих стручних школа из области ликовних и примењених уметности; Стручно усавршавање запослених у образовању на свим нивоима (предшколско, основна и средња школа)
Садржај и активности 1. Методика ликовног васпитања и образовања – теорија и пракса (методика ликовног као настава и научна дисциплина; повезаност методике ликовног са осталим наукама; предмет, циљеви и задаци методике ликовног васпитања и образовања; ликовна уметност као садржај васпитно-образовног рада). 2. Допринос ликовног стваралаштва појединим аспектима дечје личности (развој чула и физички развој, когнитивни развој и развој интелигенције, социо-емоционални развој, развој стваралачке комуникације, развој креативности, естески и ликовно-обликовни развој, развој критичког мишљења и естетских критеијума). 3. Основне карактеристике и специфичности развоја дечјег ликовног изражавања и стварања у односу на узраст (развојни стадијуми и специфичности ликовног изражавања деце у предшколском, основној и средњој школи). 4 Ликовно васпитање и образовање као садржај васпитно-образовног рада (еволуција схватања о улози ликовног васпитања и образовања код нас и у свету, реперкусије разлика међу програмима ликовног васпитања и образовања, савремена концепција ликовног васпитања академика Богомила Карлавариса). 5. Елементи васпитно-образовног рада у области ликовног васпитања и образовања (принципи, методе, типови часова, облици рада, естетска анализа, процењивање и вредновање дечјих ликових радова, дечје ликовне изложбе, теме за подстицање дечјег ликовног стваралаштва, корелација ликовног васпитања и образовања са осталим областима васпитно-образовног рада...). 6. Технологија ликовних материјала и активности у односу на ликовна подручја (цртање, сликање, елементи графике, вајање и обликовање различитог материјала, естетско процењивање, мултимедија). 7. Значај личности и компетенције наставника и васпитача у процесу ликовног васпитања и образовања (типови наставника и васпитача, општи поступци који спутавају развој дечјег стваралаштва, мотивација деце и развој дечјег ликовног стваралаштва). 8. Програмирање и планирање у области ликовног васпитања и образовања (планирање, организација, реализација и евалуација ликовних активности у раду са предшколском децом и ученицима основне и средње школе).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)