logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

863 Могућности примене различитог дидактичко-методичког приступа у раду на музичком описмењавању Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторЈелена Димитријевић, jel_nadim@ptt.rs, 063/167-84-07
АуториЈелена Димитријевић
РеализаториЈелена Димитријевић, Eркић Александра
Општи циљевиПовећање компетенција наставника за наставну област Музичка култура
Специфични циљевиУнапређење компетенција наставника за рад на реализацији програмских захтева из основа музичке писмености
Садржај и активности 1. Упознавање полазника са појмом, значајем и потребом за музичким описмењавањем ученика основне школе. 2. Анализа актуелног наставног плана и програма по разредима (циљеви, задаци, оперативни задаци), уз приказ и тумачење садржаја предвиђених за реализацију у области музичке писмености. 3. Увид у тренутну праксу реализовања наставе музичке културе у основној школи и реализовање програма из основа музичке писмености, представиће се преко резултата обављеног истраживања у поменутој области (истраживање обављено у оквиру магистарске тезе аутора и реализатора семинара, Јелене Димитријевић, под називом „Реализација основа музичке писмености у трећем и четвртом разреду основне школе“). 4. На основу анализе постојеће музичко-методичке литературе, теоријско предавање и практичну демонстрацију приказ развојног пут методологије рада на реализовању програмских садржаја из основа музичке писмености, у фази припреме за музичко описмењавање (I и II разред) и фази свесног музичког описмењавања (почев од III разреда, па до краја основне школе). 5. Интерактивна радионица, полазници се обучавају за примену методских поступака, неопходних код поставке тонских висина, лествица, ритма, музичког метра, динамичких ознака, темпа и других појмова из области музичке писмености и музичке теорије у основној школи (активности обраде песама по слуху и из нотног текста, обраде песама модела заснованих, како на музичком фолклору тако и прилагођено данашњем времену, као и савладавање методских поступака у обради бројалица, музичких игара и активностима слушања музике). 6. Предлози могућих, савременијих и временски мање захтевних поступака у рeализацији градива из основа музичке писмености у основној школи. 7. Корелација наставе музичке културе и из основа музичке писмености са другим наставним предметима, као и могућности организације наставног часа код обраде и утврђивања садржаја из ове области. 8. Примена дидактичких принципа и савремених наставних средстава у реализовању, савладавању и утврђивању садржаја из основа музичке писмености. 9. Могућности примене различитих компјутерских програма у овој области.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)