logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

844 Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење "Пријатељи деце општине Нови Београд", Јурија Гагарина 183, 11000 Београд
КоординаторСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011/216-59-46, 064/200-71-04
АуториЕмил Каменов, Сања Филиповић, Наташа Радојевић, Цветин Аничић
РеализаториСања Филиповић, Наташа Радојевић, Цветин Аничић
Општи циљевиУпознавање са поступцима којима се остварују циљеви, задаци и програмски садржаји из области дечјег ликовног и драмског стваралаштва, са планирањем, организацијом, реализацијом и евалуацијом ликовних и драмских активности у раду са децом предшколског узраста и ученицима основне и средње школе
Специфични циљевиУпознавање са: - поступцима којима се код деце подстиче и развија способност коришћења специфичног језика сваке уметности (ликовне, драмске, сценске, музичке, плесне); - поступцима којима се код деце развија семиотички систем (графички симболи, покрет, гест, мимика...) и унапређују функције вербалне и невербалне комуникације; - поступцима и активностима које код деце развијају културу говора (неговање говорне културе, богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација, упознавање са дечјом књижевношћу, говорне игре, метакомуникација – схватање значења поруке), ликовну и визуелну културу (цртање, сликање, вајање, естетско доживљавање и процењивање); - поступцима и активностима које омогућавају код деце стицање искуства и доживљаја као услова за креативни процес; - поступцима и активностима које омогућавају код деце развој способности доживљавања, разумевања и повезивања различитих уметничких медијума и изражавања њиховим средствима као што су: аудитивна (говор, песма, музика), кинетичка (покрет и плес) и визуелна (линија, боја, облик, простор), развој креативности, развој чулне осетљивости, развој опажања и моторике, развој критичког мишљења, развој емпатије и хуманих ставова, развој еманциповане и стваралачке личности
Садржај и активности 1. Повезаност дечјег ликовног и драмског стваралаштва (Функција ликовног и драмског стваралаштва у развоју и учењу. Дечје изграђивање критичког – етичког и естетичког расуђивања. Дете на путу од цртежа до сцене. Педагошка вредност дечје игре са сценском лутком – лутка као изражајно и васпитно средство. Поступци који подстичу или спутавају развој дечјег стваралаштва и креативности – улога одраслог. Повезаност дечјег ликовног и драмског стваралаштва са осталим областима васпитно-образовног рада.) 2. Увод у луткарство (Дефиниција луткарства. Појам лутке - играчка и глумац. Луткарство и друге уметности.) 3. Историја луткарства (Луткарство Далеког истока. Луткарство у Европи до ренесансе. Улично позориште. Луткарство и велика позоришна реформа. Савремено позориште лутака. Развој луткарства код нас.) 4. Луткарско позориште (Врсте сценских лутака – Марионете; Гињол; Јавајке; Гигантске лутке; Механичке лутке; Лутке сенке; Лутке на прстима; Стоне лутке; Лутке маске. Позорница – луткарски простор и основни принципи мизансцене; Позориште сенки. Стоно позориште. Сценографија у луткарској игри. Осветљење. Музика и звучне компоненте – звучни ефекти, шумови... у луткарској представи.) 5. Ликовне технике и материјали у креирању сценске лутке, сценографије и костима (Ликовно-естетски захтеви у обликовању сценске лутке, сценографије и костима. Од обликовања лутке до значења лутке. Цртање, сликање, вајање и обликовање различитих материјала.) 6. Методска упутства за подстицање и вођење дечјих игара са сценским луткама (Драмско стваралаштво деце подстакнуто књижевним текстом. Особености луткарског изражавања – луткарска импровизација и драматизација. Адаптација уметничких текстова. Адаптације и драматизације на основу литерарног недрамског предлошка. Мотивација деце. Избор теме и планирање луткарске представе. Израда лутака, сценографије и реквизита. Подела улога у луткарској игри. Рад за столом. Пробе у простору. Улога одраслог у организацији и праћењу тока луткарске игре.)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)