logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

839 Алтернативни поступци и рециклирани материјали у настави ликовне културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториНевена Хаџи-Јованчић
РеализаториНевена Хаџи-Јованчић, Добривоје Крговић, Марија Павловић
Општи циљевиУказивање на значај извора различитих материјала употребљивих у настави Ликовне културе; Проширивање дидактичко-методичких знања у настави Ликовне културе
Специфични циљевиУвођење у начине радa са нетипичним ликовним материјалима; Упознавање са новим поступцима планирања и организације рада на часовима Ликовне културе
Садржај и активности 1. Анализа различитих извора тј. потенцијалних ресурса материјала који се могу користити у настави ликовне културе. 2. Припремне активности; стратегије избора и дефинисање тематског оквира и садржаја за истраживање у складу са потребама програма ликовне културе. 3. Демонстрациона радионица – на бази дефинисаних задатака и адекватних извора, различите ликовних технике и поступци који се могу применити у раду са ученицима. 4. Искуствена радионица – вођени самостални ликовни рад на изабраним примерима.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)