logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

837 World Music – корак са савременој настави музике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМузичка омладина Београда, Теразије 26/II, 11000 Београд
КоординаторПредраг Милојковић, tempus.muz@gmail.com, 011/268-88-60, 060/414-25-50
АуториРастко Јаковљевић
РеализаториРастко Јаковљевић, Татјана Војнов
Општи циљевиРазвијање иновативних едукативних садржаја и динамичних форми наставе музичке културе; Подстицање наставног кадра на иновативне приступе и самоиницајтивност у наставном процесу; Успостављање нових знања из области музичке културе и повезивање са савременим музичким и културним обрасцима; Осавремењивање наставе Музичке културе на основном и средњем нивоу образовања; Пружање додатних знања и могућих примена у настави Етномузикологије у средњим музичким школама. Успостављање боље спреге између наставног садржаја и савременог окружења; Употреба технологије и савремених метода учења у наставном процесу
Специфични циљевиУпознавање са различитим културама света кроз музику; Развијање сензибилитета према мултикултуралности и толеранцији; Промоције културног дијалога и заједничких сазнања о културама и историјама народа Европе и света; Наглашавање културалне различитости и развој нових форми културалне експресије; Развијање одређених знања и способности ученика из домена традиционалне народне музике и њене примене у популарним музичким праксама; Подстицање веће ефикасности и мотивације за рад и учење; Развијање непосредне комуникације између наставника и ученика
Садржај и активности а) Промоција семинара и могућности које пружа за наставу музике у основним, средњим и средњим музичким школама (израда програмских књижица и другог материјала, информисање, приручници који садрже све потребне информације и материјале неопходне за реализацију семинараи даљу примену у настави). б) Програм семинара се састоји из два кластера. Сваки кластер траје три дана и намењен је појединачним циљним групама полазника: 1. кластер – Унапређивањенаставног програма и рада предмета музичка култура за основни и средњи ниво општег образовања. 2. кластер: Унапређивање наставног програма и рада предметима у оквиру нижег и средњег музичког образовања. Програм се реализује у три фазе рада сваког појединачног кластера, односно дана: 1.Уводни преглед задатака и циљева програма обуке. 2. Наставни модули утврђени у приручнику. 3. Преглед елемената рада и индикованих могућности примене у настави. 4.Преглед и анализа комплементарности модула са наставним планом и програмом. 5. Обрада тематике која се обухвата модулима (домени традиционалне културе и музике). 6. Обрада тематике која се обухвата модулима (домени популарне културе и музике) 7. Практични рад на наставним модулима Након сваке фазе рада предвиђен је простор за додатна објашњења и дискусију. У оквиру кластера полазници семинара се упознају са структуром програма који се реализује у настави и садржајем који се обрађују, као и практичном реализацијом модула и радом на успостављању нових знања и компетенција. 8. Евалуација (На крају сваког кластера биће спроведена анкета на основу упитника за стицање увида у индивидуална искуства и мишљења полазника.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)