logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

833 Тестирање и провера постигнућа ученика у настави немачког језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаГете институт (GOETHE Institut), Кнез Михајлова 50, 11000 Београд
КоординаторРоземари Бјелић, bjelic@belgrad.goethe.org, 011/303-18-10
АуториЉубов Мавродиев
РеализаториВирђинија Паску, Александра Беговић
Општи циљевиУнапређивање наставе страног језика на основу резултата перманентног испитивања и праћења ученичких постигнућа на одређеном језичком нивоу
Специфични циљевиУпознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом њихове израде, припремом задатака и њиховом усаглашавању са стандардима и програмом
Садржај и активности Овај семинар је комбинован (blended learning) и чине га два традиционална семинара и три он-лајн фазe. Током он-лајн фаза учесници раде задатке који им се постављају на платформи. 1. Први сет задатака односи се на јачање компетенција за рад на платформи, други сет задатака подстиче међусобну размену искустава у области тестирања и провере знања, а трећи сет на анализу различитих стандардизованих тестова. 2. Учесници се упознају са типологијом задатака који су релевантни за процену постигнућа у оквиру одређене језичке вештине (слушање,читање, писање и говор), њиховом адаптацијом за одређене узрасне групе и нивое као и усаглашавањем задатака са образовним стандардима и програмским захтевима. 3. Учесници се упознају са критеријумима за бредновање, нарочито код продуктивних вештина (писање и говор) које су веома сложене и захтевне за објективно оцењивање. Последњи задатак на крају семинара је израда стандардизованог теста којим се проверавају постигнућа ученика ( на крају одређеног циклуса образовања или на крају школске године) Два семинара између онлајн фаза служе да учесници у дирeктној интеракцији изнесу своја искуства, проблеме и систематизују знања и вештине стечене радом током онлајн фаза.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
* Део програма се реализује електронским путем.