logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

825 Креативна настава класичних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаАсоцијација за класичне студије Србије, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд
КоординаторМилена Јовановић, milenamjovanovic@gmail.com, 011/227-08-57, 064/140-29-00
АуториМилена Јовановић, Борис Пендељ
РеализаториМилена Јовановић, Марјанца Пакиж, Борис Пендељ
Општи циљевиУсавршавање методичко-дидактичких компетенција наставника и упознавање са новинама у настави класичних језика
Специфични циљевиПовезивање теорије и праксе у организацији часа, ваннаставним активностимa, и др. уз коришћење електронских средстава и одговарајуће презентације
Садржај и активности Језик, књижевност, култура 1. Класични језици и потребе ученика у образовном систему код нас. (Класични језици у корелацији са српским и страним језицима). 2.Латински као општеобразовни предмет и традиционалистички приступ или прихватање неких елемената наставе страних језика. (Примери учења класичних језика у другим земљама – примена одређених елемената пет, односно шест вештина Заједничког европског језичког оквира. Савременији концепт учења, наставе и оцењивања језика којима се не говори не поставља питање како научити латински или класични грчки него како применити оно што разумемо као латински (или грчки) језик. Стицање комуникативне социокултурне компетенције у функцији реализације образовних и хуманистичких задатака у формирању широко образоване личности, која представља језичко и културно јединство. Усвајање неопходних граматичких правила инкорпорисана у комуникативне функције на почетном нивоу учења ових језика и заснована на дедуктивно-индуктивним принципима. Треба додати бржи трансфер знања с обзиром на другачију функцију усмене и писане продукције. Овако конципован приступ настави чува добре стране класичног или традиционалног метода иновирајући га елементима комуникативног). 3. Римска цивилизација као „посредник“ између хеленске и европске. („Игрице“ ,електронске са књижевним темама из антике као метод за упознавање стварности античког света).
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)