logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

823 Комуникативни приступ и савремене методе рада са текстом у настави руског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, 11000 Београд
КоординаторАнита Малешевић, anita.malesevic@gmail.com, 063/247-047
АуториВесна Марковић
РеализаториВесна Марковић
Општи циљевиРазвијање знања и вештина наставника руског језика за примену метода и техника комуникативног приступа у настави
Специфични циљевиУпознавање са ЗЕОЈ и принципима комуникативног приступа; Наставна целина, место и улога текста у реализацији наставе; Израда дидактичког материјала
Садржај и активности 1. Комуникативни приступ настави (Brain Storming о теми Комуникативни приступ – сумирање појмова и принципа познатих из праксе); предавање/PowerPoint презентација;
2. Заједнички европски оквир за живе језике и начела комуникативног приступа (упознавање учесника са Заједничким европским оквиром за живе језике и начелима комуникативног приступа – акциони приступ настави, стандардизација и стандарди, језички нивои, компетенције, појам наставне целине, стратегије, језичке активности);
3. Структура наставне целине у уџбеницима комуникативног приступа (Демонстрација – упознавање полазника са најновијим уџбеницима заснованим на комуникативном приступу; подела у групе са задатком уочавања и анализе општег садржаја одабраног уџбеника комуникативног приступа, извештавање представника група, размена мишљења, сумирање; Размена искустава о теми наставна целина, лекција, наставна јединица са циљем терминолошког диференцирања – групни рад учесника; Структура једне наставне целине – задатак је уочавање и шематско бележење структуре по етапама и бележења конкретних компетенција које се усвајају, развијају, увежбавају и еволуирају у свакој од фаза; представници група презентују резултате рада, а групе размењују мишљења и дискутују; сумирање продуката – у којој мери концепт уџбеника подржава комуникативни приступ, предавање.). 4. Иновативне технике и стратегије учења (на темељу одабраних текстова полазници израђују вежбе и задатке за различите видове употребе текста у свим фазама наставе – презентација продуката рада).

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)