logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

820 Зимска школа: годишњи семинар за стручно усавршавање наставника и професора руског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСлавистичко друштво Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторЈелена Гинић, jginic@yahoo.com, 011/202-16-24, 063/449-108
АуториВучина Раичевић, Јелена Гинић
РеализаториВучина Раичевић, Биљана Марић, Јелена Гинић, Лука Меденица
Општи циљевиУсавршавање компетенција, културе и умешности наставника; Место и улога наставе руског језика у савременом свету и нашем систему наставних предмета
Специфични циљевиУнапређење креативности, истраживачког и самосталног рада наставника; Усавршавање навика, умења и способности наставника
Садржај и активности 1. Предавања о актуелним дидактичко-методичким проблемима наставе руског језика: упознавање са савременим технологијама и стратегијама учења и усвајања страног, односно руског језика; оспособљавање и развијање способности и умешности наставника да од бројних савремених методичких приступа и технологија наставе изабере најадекватније које највише одговарају оптималном усвајању датог језика у конкретним условима; временско планирање и прогнозирање наставних активности, вредновање резултата, како наставног процеса као целине тако и сваког часа појединачно; организовање методичких радионица и секција везаних за поједина подручја и етапе наставног процеса; лекторске вежбе различитог типа (по групама); размена искустава у настави и дискусија о решавању конкретних наставних проблема, рационализација и ефикасност наставе. 2 Практичан део обухвата: усавршавање (пленарно и по групама), тематско презентовање наставних материјала и садржаја; семинар има и корективни карактер, ослања се на матерњи језик учесника, при чему се откривају типичне грешке у говорењу на руском језику; настава има и социокултурну усмереност, користе се текстови различитих стилова, у првом реду текстови књижевноуметничког стила и публицистике; у оквиру практичне наставе наставници се упознају не само са поступцима артикулације часа него и сами активно учествују у расправи о примени различитих поступака и приступа настави...
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)