logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

813 TKT програм (Teaching Knowledge Test Essentials) припремни курс за полагање испита из методике наставе енглеског као страног језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПедагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина
КоординаторВера Савић, vera.savic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/497-904
АуториВера Савић, Ивана Ћирковић Миладиновић
РеализаториВера Савић, Ивана Ћирковић Миладиновић
Општи циљевиТКТ програм је фокусиран на основно знање и вештине које су потребне свим наставницима енглеског као страног језика за реализацију наставе на свим нивоима
Специфични циљевиОспособљавање наставника да успешно планирају, реализују и вреднују наставу и постигнућа ученика на свим нивоима
Садржај и активности Програм ТКТ (Teaching Knowledge Test Essentials) припремни курс за полагање испита из методике наставе обухвата три основна модула. МодулI – Језик, настава и учење страног језика: 1. Опис језика и језичких вештина (граматика, лексика, фонологија, функције, читање, писање, слушање и говор). 2. Учење језика (мотивација, изложеност језику и језичке структуре, грешке у учењу страног језика, разлике у учењу матерњег и страног језика, карактеристике ученика, потребе ученика). 3. Настава језика (технике у настави страног језика, наставне активности и задаци за вежбање језика и језичких вештина, оцењивање у настави страног језика). Модул II – Планирање часа и коришћење ресурса у учењу језика: 1. Планирање и припрема часа и часова у низу (утврђивање циљева часа, одређивање компоненти плана часа, планирање појединачног часа и часова у низу, оцењивање и самооцењивање. 2. Избор и употреба наставних материјала и средстава (референтни материјали и припрема часа, избор и употреба уџбеника, избор и употреба додатних материјала и активности, избор и употреба наставних средстава). Модул III – Организација процеса учења и наставе страног језика: 1. Језик комуникације на часу (функције језика у наставној коминикацији, категоризација грешака ученика и технике њиховог исправљања). 2.Организација наставе (улоге наставника, групни рад, кооперативно учење, давање повратне информације у настави).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10
Трајањетри дана (24 бода)