logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

811 Oxford Teachers' Academy Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПедагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина
КоординаторВера Шћекић, vera.scekic@oup.com, 011/275-34-57, 063/477-225
АуториSheila Ashley, Naomi Moir, Tim Herdon, Verrisimo Toste
РеализаториBill Bowler, Timothy Ward, Nina Lauder, Vanessa Esteves, Peter Redpath, Edmund Dudley, Verrisimo Toste, Julietta Schoenmann, Gareth Davies, Jon Hird, Марина Копиловић, Vanessa Esteves
Општи циљевиУнапређивање компетенција и вештина наставника за примену различитих наставних метода у реализацији наставе енглеског језика
Специфични циљевиСтицање знања за правилан одабир метода и облика рада, прилагођених наставним садржајима, узрасту и броју ученика у групи, као и њиховом предзнању.
Садржај и активности I. Настава енглеског језика са ученицима млађих разреда основне школе: 1. Вокабулар – речи и њихово значење. 2. Језик наставе. 3. Интерактивна настава – говор и слушање. 4. Ране фазе развијања вештине писања. 5. Организација наставе. 6.Граматика – „хватање“ грешака или учење? 7. Методе и технике за процену постигнућа ученика. 8. Разумевање прочитаног/саслушаног. 9. Развој стратегија читања. II. Принципи и пракса наставе енглеског језика са ученицима узраста од 7 до 12 година: 1. Методе и активности за подстицање говора. 2. Како мозак учи – креирање амбијента који подстиче учење. 3. Динамика и организација наставе. 4. Употреба песама и музике у настави. 5. Интеграција наставе енглеског језика са другим предметима (CLIL). 6. Глума у настави енглеског језика. 7. Развој стратегија читања. 8. Забавни звуци – савладавање гласова енглеског језика. 9. Савладавање језичких вештина кроз пројекте. 10. Методе усвајања и памћења нових речи. 11. Методе и технике за процену постигнућа ученика. III. Изазови и проблеми наставе енглеског језика у раду са тинејџерима (12-19 година): 1. Научи како се учи – употреба графичких организатора за лакше усвајање знања. 2. Употреба речника у настави. 3. Прилагођевање наставе ученицима различитих стилова учења. 4. Активности и технике за побољшање дугорочног задржавања и освежавања вокабулара и/или граматичких правила. 5. Граматика у контексту. 6.Тестирање vs. 7. Процена – добре и лоше стране тестирања и технике континуираног праћења постигнућа ученика. Како подстаћи ученике да читају. 8. Читање и разумевање прочитаног. 9. Домаћи задатак и самостално учење. 10. Динамика и организација часа.
IV. Изазови и проблеми реализације наставе енглеског језика у средњим стручним школама: 1. Пословни енглески – изазови и проблеми за наставнике. 2. Усвајање речника и језика струке. 3. Пословни енглески и граматика. 4. Креирање наставе у складу са специфичностима струке. 5. Научни и технички ум – пословни енглески за ученике техничких струка. 6. Сервис и услуге – пословни енглески за ученике економских, трговачких, туристичких и угоститељских школа. V. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)