logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

810 Oxford Professional Development Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПедагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина
КоординаторВера Шћекић, vera.scekic@oup.com, 011/275-34-57, 063/477-225
АуториSheila Ashley, Naomi Moir, Tim Herdon, Verrisimo Toste
РеализаториTim Ward, Nina Lauder, Verrisimo Toste, Edmund Dudley, Shaun Wilden, Gareth Davies, Zoltan Rezmuves, Tim Herdon, Charlotte Rance, Julietta Schoenmann, Gareth Davies, Jon Hird, Марина Копиловић, Vanessa Esteves
Општи циљевиУнапређивање компетенција и вештина наставника за примену различитих наставних метода у реализацији наставе енглеског језика
Специфични циљевиСтицање знања за правилан одабир метода и облика рада прилагођених наставним садржајима, узрасту и броју ученика у групи, као и њиховом предзнању
Садржај и активности Програм обухвата садржаје који одговарају специфичним потребама наставника који реализују наставу са ученицима различитог узраста и нивоа предзнања. 1 Методе, технике и алати за развијања језичких вештина – слушање, читање, писање, говор. 2. Осавремењавање наставе енглеског језика коришћењем дигиталних наставних средстава и интернет извора. 3. Превазилажење „јаза“ између ученика и наставника у дигиталном добу (практични савети за укључивање савремене информационе технологије у наставу). 4. Претварање пасивних ученика у активне – методе и практични савети за стварање амбијента који ће у ученицима подстаћи жељу за учењем и већим ангажовањем. 5. Teaching the Whole Child – важност паралелног развијања социјалних и језичких вештина. 6. Технике и методе за превазилажење проблема у раду са великим одељењима и ученицима различитог предзнања. 7. Значај домаћег рада и пројеката у подстицању самосталности ученика. 8.Употреба прича, видеа и драме у развијању вештине слушања. 9. What does it mean to know a word? – методе и начини за лакше усвајање и боље памћење речника. 10. Континуирано праћење постигнућа ученика и методе за процену знања. 11. Употреба речника у настави. 12. Евалуација семинара.

Предвиђени садржаји обрађују се у оквиру три радионице (решавање различитих задатака/вежби и размена искустава и идеја о теми која се обрађује, упућивање у применљива методска упутства за припрему и реализацију наставе, практичне идеје и савети за решавање изазова и проблема у настави, систематизација стечених знања).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)