logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

81 Претпоставке успешне наставе Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 5
ИнституцијаЦентар за примењену педагогију, Рада Кончара 16, 11000 Београд,Земун
КоординаторСтеван Крњајић, eduscimail@yahoo.com, 011/219-85-85, 065/642-61-76
АуториРадован Антонијевић, Стеван Крњајић
РеализаториРадован Антонијевић, Стеван Крњајић, Ивана Луковић, Јасмина Крњајић
Општи циљевиСтицање неопходних педагошких и дидактичко-методичких знања и вештина за ефикасну реализацију савремене наставе
Специфични циљевиОспособљавање наставника за адекватно мотивисање ученика, примену савремених метода учења и развијање позитивних социјалних односа ученика
Садржај и активности 1. Mетоде ефикасног учења и сазнавања у настави. 2. Диференцирани приступ у избору и реализацији садржаја наставе. 3. Агресивно понашање ученика ( а) општа обележја агресивног понашања ученика – физички и вербални облици агресивног понашања; б) бихејвиоралне карактеристике агресивних ученика – узрастне и полне разлике; в)бихејвиоралне карактеристике, односно типови виктимизираних ученика – пасивни, неагресивни, провокативни – агресивни према слабијим ученицима; г) начини предупређивања агресивног понашања ученика – тајмаут, награђивање дисциплинованог понашања и кажњавање агресивног понашања). 4.Узроци и стратегије превладавања наставниковог стреса (Анализа четири значајна аспекта стреса – (а) основне карактеристике које дефинишу стрес; (б) распрострањеност и извори стреса; (в) персоналне карактеристике наставника и стрес; (г) стратегије превладавања и редуковања негативних ефеката стреса.). 5. Успостављање и развој пријатељских и просоцијалних односа међу ученицима ( а) теорије интерперсоналне наклоности – теорија сличности, теорија комплементарних потреба, теорија размене; б) детерминанте дечјих пријатељских избора – индивидуалне и ситуационе; в) примарне карактеристике дечјих пријатељстава – добровољност, реципрочност, дијадичност, поверење и интимност). 6. Улога наставника у стварању средине подстицајне за учење ( а) дефинисање појмова „мотив“ и „мотивација“ и утврђивање значаја теме, б) извори спољашње и унутрашње мотивације за учење, в) емоционална клима у одељењу и мотивација за учење, г) хумор у настави као извор мотивације за учење, д) предлози за развијање унутрашње мотивације).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)