logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

805 Функционално повезивање наставних садржаја из области српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаКЛЕТТ друштво за развој образовања, Светозара Ћоровића 15/4, 11000 Београд
КоординаторТијана Јевремовић, tijana@klett.rs, 011/334-83-84, 063/107-85-01
АуториЗона Мркаљ
РеализаториЗона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар, Миодраг Павловић
Општи циљевиПоказати како поетски и остали текстови пружају посебне могућности да се ученици заинтересују за многе наставне јединице из области граматике
Специфични циљевиЈезичке појаве посматрати у оквиру литературног контекста и откривати стилске функције; Указати на повезаност свих наставних садржаја у уџбeничким комплетима
Садржај и активности 1. Одређивање значаја повезивања садржаја области и подобласти предмета српски језик у обради наставних садржаја (на конкретним примерима из уџбеника). 2. Усвајање програмских садржаја из граматике коришћењем књижевноуметничких и осталих типова текстова. 3. Улога језичкостилске анализе у интерпретацији књижевних дела из наставног програма. 4. Корелације у настави српског језика и књижевности. 5. Адекватно коришћење обједињеног одабраног уџбеничког комплета (читанка, граматика, радна свеска). 6. Развој читалачких компетенција приликом функционалног повезивања наставних садржаја.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)