logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

80 Превенција насиља, злостављања и занемаривања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Ковина, Трг Жарка Зрењанина 7, 26220 Ковин
КоординаторМирјана Бановић, mirjana_banovic@yahoo.com, 064/182-23-84
АуториМирјана Бановић, Микица Милошевић
РеализаториМирјана Бановић, Микица Милошевић
Општи циљевиПодстицање детета/ученика у развоју, односно, настави, развијање одговорности ученика, вредности код детета/ученика, подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
Специфични циљевиЕдукација наставника/родитеља/ ученика за прихватање различитости и подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина, очекивања и промоција успешности, култура понашања, поштовање личности, једнакост и правичност
Садржај и активности 1.Законодавни оквир и облици насиља код нас. 2.Основни појмови везани за облике насиља у школама, као и упознавање са применом Посебног протокола заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања (презентације у Power Pointu). 3.Узроци насиља међу вршњацима, толерисање насиља (порицање, умањивање, рационализација, оправдање, окривљавање, избегавање), учење по моделу, позитивни обрасци понашања. 4.Упознавање са могућим интервенцијама у ситуацијама насилног понашања (насиље– насилник–жртва). 5. Модели вођења евиденције о насиљу у учионици од стране редара, одељенског старешине, на нивоу школе. 6. Упознавање са реституцијом. 7. Акциони планови школа и обезбеђивање одрживости програма – мере превенције.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.