logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

799 Српски правопис у наставној пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторВељко Брборић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 063/841-31-92
АуториМилорад Дешић, Вељко Брборић
РеализаториМилорад Дешић, Вељко Брборић
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из Правописа српског језика; Унапређивање знања наставника из методике наставе Правописа
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: усвајање правила Правописа српског језика, планирање наставе Правописа, праћење усвојености правописних правила и оцењивање ученика, корелацију правописне материје са садржајима из области говорног и писаног језика и књижевности – реализацију наставе Правописа за инклузивни приступ у настави (примена Блумове таксономије образовних и васпитних циљева)
Садржај и активности 1.Упознавање са начелима српског правописа. 2. Предавање и power point презентација о развоју правописне норме у 19. и 20. веку. 3. Писмо, писање великог и малог слова, састављено и растављено писање, растављање на крају ретка, писање речи из страних језика (класичних и живих), писање скраћеница, интерпункција. 4. Планирање правописа у наставном процесу, представљање различитих модела и примера прилагођавања узрасту и предзнању ученика. 5. Корелација са другим областима језика и са књижевношћу, рад на књижевним и лингвометодичким текстовима (размена у групама и између група). 6. Избор метода и облика рада у реализацији наставе правописа, рад на примерима. 7. Прилагођавање наставног процеса могућностима ученика упознавањем са таксономијом образовних циљева и презентацијом могућих начина прилагођавања наставног процеса ученицима. 8. Праћење усвојености правописне материје и оцењивање ученика, повезивањем усвојености правописне материје и нивоа знања, односно оцене, са усвојеношћу осталих области језика и књижевности.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)