logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

798 Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториНаташа Томић, Биљана Ђорђевић, Биљана Мичић
РеализаториНаташа Томић, Биљана Ђорђевић, Биљана Мичић
Општи циљевиПовећање нивоа компетенција наставника/професора разредне наставе кроз примену правила српског књижевног језика и рад на богаћењу језичке културе
Специфични циљевиПодизање нивоа писане и говорне културе, развијање способности за уочавање и отклањање језичких слабости, развијање смисла за правилно и економично изражавање
Садржај и активности 1. Уводни део – општи лингвистички појмови, развој језика и писма, дефинисање науке о језику; Фонетски и фонолошки ниво изучавања језика – фонологија и фонетика (физиолошка и физичка својства гласа, подела гласова српског језика, слог и подела речи на слогове, акценат речи); Гласовне промене. 2. Други сегмент рада обухвата морфолошки и лексички ниво са одговарајућим вежбањима – морфологија у ужем смислу (врсте и облици речи – променљиве и непроменљиве врсте речи, граматичке категорије), творба речи (просте, изведене и сложене речи, творба претварањем), калкови и позајмљенице; лексички и семантички ниво – лексикологија (лексичке појаве и механизми преношења значења, фразеологизми, подела лексике према сфери употребе – архаизми, неологизми, дијалектизми). 3. У трећем делу разрађује се синтаксички ниво проучавања језика – синтакса (реченични чланови, главни и зависни, синтакса предикатске реченице и реченична перспектива). 4. Четврти део односи се на ортографију – нова правописна решења у вези са писањем великог слова, употребом интерпункцијских знакова, транскрипцијом речи из страних језика; демонстрација важећих правописа, граматика, речника са освртом на граматичке и правописне грешке у литератури за ученике и наставнике, у вођењу школске документације и службене преписке. 5. У петоме делу обрађује се језичка култура – говорна и писана, на примерима задатака усклађеним са општим стандардима постигнућа за крај првог циклуса основног образовања.
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)