logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

797 Семинар српске језичке културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗадужбина Илије М. Коларца, Студентски Трг 5, 11000 Београд
КоординаторОлгица Стефановић, predavanja@kolarac.rs, 011/328-24-67, 060/150-88-98
АуториДушка Кликовац, Весна Ломпар, Балша Стипчевић, Рајна Драгичевић, Јелица Јокановић Михајлов, Ана Батас, Вељко Брборић, Александар Милановић, Владо Ђукановић, Иван Клајн
РеализаториДушка Кликовац, Весна Ломпар, Балша Стипчевић, Рајна Драгичевић, Јелица Јокановић Михајлов, Ана Батас, Вељко Брборић, Александар Милановић, Владо Ђукановић, Иван Клајн
Општи циљевиСтицање и обнављање знања о стандарднојезичком систему у оквиру бројних функционалних стилова и њихова примена у пракси
Специфични циљевиОспособљавање за правилно усмено и писмено изражавање, за усавршавање говорне културе, наставе српског језика, као и за редиговање писаних текстова
Садржај и активности Предмет предавања и вежби чине сви елементи језичке структуре: творба речи, морфологија, лексикологија, акцентологија, синтакса, правопис, стилистика, језичка и говорна култура. Семинар укључује известан број предавања, али је највећи број часова посвећен вежбама на тексту и на примерима добре и лоше језичке праксе ради унапређивања језичке културе. У оквиру излагања биће презентована савремена знања о језичком феномену, обновљање и унапређивање знања о свим равнима језичке структуре и упознавање репрезентативних примера свих функционалних стилова српског језика. На примерима лоше језичке праксе на свим пољима јавне употребе језика полазници се оспособљавају да уоче и отклоне стилске и језичке слабости уопште, да исправљају грешке у говору, да разумеју важност ваљаног коришћења стандардног језика у јавном општењу и да, пре свега, развијају смисао и способност за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање. Примере за вежбање, као и текстове различитих функционалних стилова, писане и усмене, бирају професори/предавачи, користећи различите изворе (новине, часописе, књиге, радијске и телевизијске говорне емисије, законске текстове, акта државних органа, законодавних, извршних и правосудних, акта органа локалне самоуправе итд). Полазници семинара могу да предложе текстове за обраду и вежбе.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)