logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

795 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18100 Ниш
КоординаторСнежана Милосављевић Милић, nezy@filfak.ni.ac.rs, 018/514-312, 064/236-70-42
АуториГоран Максимовић, Снежана Милосављевић-Милић
РеализаториГоран Максимовић, Снежана Милосављевић-Милић, Бобан Арсенијевић, Јордана Марковић, Надежда Јовић, Ирена Цветковић-Теофиловић, Данијела Поповић, Дејан Милутиновић, Маја Вукић, Јелена Јовановић, Снежана Божић
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама; Упознавање и овладавање савременим лингвистичким и књижевнотеоријским приступима у настави српског језика и књижевности; Јачање свести о интеркултурном, интерлитерарном и интерлингвалном идентитету српског језика и књижевности
Специфични циљевиАктивирање запостављених вредности и области у досадашњем проучавању језика и књижевности (синтаксе, компаратистике...), нових области (Интернета, других медија, филма, телевизије...) и нових теорија (од структурализма ка постструктурализму); Афирмација наставе српског језика у основним и средњим школама функционалним повезивањем наставе књижевности и наставе језика; Превазилажење стереотипних приступа настави српског језика у основној и средњој школи и ослањање на савремене лингвистичке теорије (после структурализма); Развој мотивације за изучавање језичких проблема посредством литературе и поетичко-литерарних проблема посредством лингвистике; Развијање интерпретативних приступа језику и књижевности применом најсавременијих лингвистичких и књижевних теорија; Упознавање и овладавање различитим стратегијама читања и тумачење текстуалних (лингвистичких и књижевних) феномена; Примена лингво и књижевнокултуролошких приступа текстовима; Интертекстуално повезивање и уочавање језичких специфичности књижевног дела; Европски идентитет српске књижевности: компаративно и интерлитерарно разумевање позиције српске књижевне традиције; Проблем језика и језичких карактеристика одређеног жанра; Дијалектолошке предиспозиције савремене српске књижевности; Питање језика, књижевности, других медија (филма, Интернет) и комуникације; Место језика и књижевности у култури изражавања.
Садржај и активности 1. Језик – лингвистички и књижевноуметнички феномен. 2. Фонетика и фонологија српског језика – основни појмови. 3. Морфологија српског језика – основни појмови. 4. Синтакса српског језика – основни појмови. 5. Прозодија српског језика, метрика; мелодија, ритам, интонација. 6. Значај и улога лексике и фразеологије у књижевним делима. 7. Дијалектологија и савремена српска књижевност (роман, приповетка, комедија, драма, лирика). 8. Историја књижевног језика и савремена српска књижевност (Црњански, Павић). 9. Жанровски аспекти српске књижевности. 10. Наратолошки аспекти српске књижевности. 11. Структуралистичко и постструктуралистичко тумачење књижевног дела. 12. Компаративни контекст српске књижевности. 13. Онтолошко-феноменолошко тумачење савремене српске поезије. 14. Савремена књижевна критика, књижевна историја и настава књижевности. 15. Интернет, медији и настава српског језика и књижевности. 16. Језик, књижевност, комуникација и култура. 17. Место језика и књижевности у култури изражавања.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)