logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

793 Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФилолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
КоординаторСања Ђуровић, bebisaki@eunet.rs, 011/261-43-35, 064/508-48-29
АуториДраган Бошковић, Милош Ковачевић
РеализаториДраган Бошковић, Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Слободан Лазаревић, Никола Рамић, Маја Анђелковић, Сања Ђуровић, Софија Калезић Ђуричковић
Општи циљевиУпознавање и овладавање савременим лингвистичким и књижевнотеоријским приступима у настави српског језика и књижевности
Специфични циљевиПревазилажење стереотипних приступа настави српског језика и ослањање на савремене лингвистичке теорије (после структурализма)
Садржај и активности 1.Језик – лингвистички и књижевноуметнички феномен. 2.Синтакса – основни појмови. 3. Синтакса и стих савремене српске књижевности. 4. Акцентологија, метрика; мелодија, ритам, интонација. 5. Значај и улога лексике и фразеологије у књижевним делима 6.Стилско-језички идентитет српске књижевности. 7. Српски језик, књижевност и медији. 8. Дијалектологија и њихово место у савременом српском роману. 9.Историја књижевног језика и савремена српска књижевност (Црњански, Павић). 10. Наратолошки аспекти савремене српске књижевности. 11. Структуралистичко и постструктуралистичко разумевање књижевног дела. 12. Компаративна и интерлитерарна контекстуализовања (српско-европска књижевност). 13. Онтолошко-феноменолошко тумачење савремене српске поезије. 14.Савремена књижевна критика, књижевна историја и настава књижевности. 15. Интернет, медији и настава српског језика и књижевности. 16. Језик, књижевност, комуникација и култура. 17. Методички аспекти проучавања језика и књижевности (савремене дисциплине, технике, приступи). Напомена: Теме ће бити конкретизоване, допуњене или модификоване према захтевима и интересима професора из основних и средњих школа.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)