logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

789 Мотивисање ученика за читање књижевних дела Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМирјана Стакић, Миомир Милинковић
РеализаториМирјана Стакић, Миомир Милинковић, Љиљана Костић, Мирјана Чутовић
Општи циљевиЕдукација учитеља, наставника за примену различитих типова мотивационих поступака којима се подстиче радозналост ученика да се књижевно дело прочита
Специфични циљевиУпознавање и оспособљавање за примену различитих врста методичких поступака у о-в раду којима се ученици мотивишу да књижевно дело прочитају
Садржај и активности 1. Предавања о различитим методичким поступцима који се могу примењивати за мотивисање ученика да прочитају књижевна дела. 2. Артикулација часа која полази од мотивисања ученика за читање књижевног дела усмереног ка проблемској интерпретацији уметничког текста. 3. Практично оспособљавање учитеља, наставника и професора за мотивисање ученика за читање књижевних дела у оквиру вежби и радионица за примену мотивационих поступака заснованих на личном искуству ученика, самом књижевном тексту, књижевнотеоријској и књижевноисторијској основи, ликовној, музичкој и филмској уметности, општекултурним садржајима, интернету, лингвистичко-стилистичкој основи и филозофској, социолошкој и историјској основи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)