logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

788 Методички приступ oбради књижевности у млађим разредима Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториЖељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић
РеализаториЖељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић, Оливера Петровић, Зденка Миливојевић, Марица Николић
Општи циљевиПружање практичне помоћи учитељима да замене предавачку наставу, при обради књижевности, за креативну реализацију путем интерактивних метода рада
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција учитеља за креативнију наставу књижевности; Иновирање приступа обраде књижевности у циљу функционалнијег усвајања знања
Садржај и активности 1. Народна књижевности – Обрада садржаја народне књижевности у млађим разредима кроз рад у пару, групни облик и путем кооперативног учења. Први део радионице подразумева мотивационе игре, којима се учесници уводе у свет одређене народне књижевне врсте, формулисане кроз неку кључну реч, асоцијативан или контрастни цртеж или стиховану слагалицу. У другом делу радионице предвиђена је реализација хоризонталне повезаности унутар предмета односно стварање нове наставне јединице којој ће претходна књижевна врста бити подстицај и мотивација. 2. Бајке – Анализа бајки Десанке Максимовић, Х.К. Андерсена, Браће Грим и Гроздане Олујић применом различитих нивоа сложености; Путем групног облика рада, кроз четири разреда, интерактивним приступом, учесници приступају изради сценарија часа за одређену бајку на основу добијених стваралачких задатака (циљ ове радионице је побуђивање свести учесника о великој потреби увођења диференциране наставе у учионице). 3. Различити нивои сложености – Дорада питања РНС за проверу усвојености књижевних садржаја у складу са Блумовом таксономијом, индивидуална анализа сопствене праксе у оцењивачком процесу. 4. Роман – Карактеризација ликова у роману Бела Грива; Преузимање драмске улоге и разумевање утицаја писања из угла улоге на ослобађање ученичких потенцијала при говорном и писменом изражавању; Оспособљавање учесника за примену кооперативног учења у обради сложеног књижевног дела и мотивација ученика за читање обимног дела; Креирање применљивог наставног средства. 5. Поезија – Обрада збирки поезије Јована Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића путем кључних речи и читалачких кругова; Радионица – обрада збирке поезије путем симулације конкретне наставне ситуације (организација рада на збирци песама путем динамичног, истраживачког и стваралачког приступа који ће ученике мисаоно и емотивно ангажовати и изазвати њихову радозналост за садржаје целе збирке песама).

АКТИВНОСТИ, предавања, радионице.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (15 бодова)