logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

787 Методички приступ oбради граматике у млађим разредима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториЖељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић
РеализаториЖељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић
Општи циљевиПружање практичне помоћи учитељима да замене предавачку наставу, при обради граматике, за креативну реализацију путем интерактивних метода рада
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција учитеља за креативнију наставу граматике; Иновирање приступа обраде граматике у циљу функционалнијег усвајања знања
Садржај и активности УЧЕЊЕ УЧЕЊА: 1. Упознавање учесника са иновативним методама при обради и утврђивању граматичких садржаја кроз практичну организацију хомогених и хетерогених група, са акцентом на поделу улога унутар група ради подједнаке поделе рада и међусобне одговорности. 2. Кооперативно учење – упознавање са иновативним моделима наставе, као што је интегративна настава, проблемска настава, амбијентална настава, различити нивои сложености обрадом одређених граматичких садржаја. 3. Креирање наставне јединице из одређене области граматике путем иновативних наставних метода. 4. Фонетика – Правила акцентовања; Интерактивно учење у стваралачкој настави граматике; Примена мотивационих игара као увод у различите делове речи и дужине акцента да би се кроз следећу активност учесници бавили упоређивањем књижевног и дијалекатског акцента ради кориговања како сопственог тако и ученичког изговора. 5. Правопис – Учим да користим Правопис; управни говор; хумор и комика у служби учења, позајмљенице и туђице у српском језику; Практична примена правописа кроз корекцију СМС, креирање блогова и постављање ФБ садржаја; Уочавања правописних неправилности, које ће послужити као подстицајно наставно средство при обради правописних садржаја; Радионице, кроз дискусију две супротстављене групе, драматизација неке од понуђених ситуација приликом које ће симулирати правилан и неправилан изговор. 6. Морфологија и синтакса –Теоретско предавање о морфологији и синтакси као саставним деловима граматике; Мотивационе игре као увод у разликовањe врста речи, врста реченица, реченичних чланова и граматичких категорија променљивих врста речи; Креирање сценарија часа кроз амбијентално учење; Свака група се бави различитим задацима – обрада врста речи кроз амбијентално учење; обрада реченичних чланова кроз амбијентално учење; обрада врста реченица кроз амбијентално учење; обрада граматичких категорија променљивих врста речи кроз амбијентално учење; Повезивање наставе граматике са наставом књижевности кроз обрађене књижевне текстове ради избегавања „граматизирања“ (што је чест пример погрешног приступа реализацији наставе граматике у млађим разредима основне школе); Презентација примене добијеног наставног средства (продукта радионичарског рада) – шарени граматички воз. 7. Граматичка лепеза – Састављање питања у складу са нивоима образовних стандарда; Теоретско предавање о индивидуализацији наставе путем различитих нивоа сложености – Ниво памћења и разумевања; Ниво примене наученог; Ниво анализе наученог; Ниво синтезе и евалуације наученог; Састављање питања у складу са Блумовом таксономијом; „Лепеза питања“, ново веома примењиво наставно средство које учесницима може да послужи у наставној пракси при провери усвојености садржаја и других наставних предмета.

АКТИВНОСТИ, предавања, презентације, радионице.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (15 бодова)