logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

783 Кажи правилно — неговање говорне културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, 32100 Чачак
КоординаторЉиљана Војиновић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-41-33
АуториДанијела Ковачевић Микић, Станислава Арсић
РеализаториДанијела Ковачевић Микић, Станислава Арсић
Општи циљевиПовезивање наставе српског језика са појавама у савременом језику и књижевности; Неговање говорне културе применом иновативних метода рада.
Специфични циљевиПроучавање промена у стандарднојезичкој норми и псеудонорми (англосрпски); Корелација са другим предметима и унутар предмета (књижевност, граматика).
Садржај и активности 1. Неговање правилног изговора (ортоепске вежбе, дикција у медијима, дијалекатски акценти, реторски шумови). 2. Нормирани облици речи и структура реченица (коректорске и лекторске вежбе, грешке у медијима, натписима и исписима, видео-клипови, дијалекатска огрешења о морфолошку и синтаксичку норму). 3. Богаћење речника (проучавање механизама именовања и именоиграње, квизови, језичке игре и друштвене игре са лингвистичким правилима). 4. Развијање умећа усменог и писаног изражавања – приповедања, осмишљања, описивања, дијалога, аргументовања и др.; 5. Развијање стандарда за област усменог изражавања. 6. Коришћење савремених средстава комуникације у настави српског језика – образовних портала, друштвених мрежа, мобилних телефона. 7. Диференцирање и индивидуализовање наставе. 8. Примена социодрамских радионица, усмерених игара и дебата у настави српског језика. 9. Прављење и коришћење албума примера огрешења о језичку норму (тзв. црних бисера) и мапа ума. 10. Примена искустава са семинара у редовној настави, али и ваннаставним и ваншколским активностима – богађење школских програма. 11. Програмирање и кориговање рада на основу самовредновања и праћења напредовања ученика и др.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)