logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

781 Језик и комуникација у школама на подручју призренско-тимочког дијалекта Компетенцијa: K1
Приоритети: 4,6
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3, 11000 Београд
КоординаторНаташа Томић, ntomic71@gmail.com, 016/214-907, 064/257-88-65
АуториБиљана Мичић, Наташа Томић, Биљана Ђорђевић
РеализаториБиљана Мичић, Наташа Томић, Биљана Ђорђевић
Општи циљевиПовећање нивоа компетенција запослених у образовању кроз примену норми српског књижевног језика и комуникацијских вештина у хоризонталној и вертикалној подели одговорности у образовно-васпитним установама на подручју призренско-тимочког дијалекта
Специфични циљевиПодизање нивоа писане и говорне културе; развијање способности за уочавање и отклањање језичких слабости; Развијање смисла за правилно и економично писмено и усмено изражавање; унапређивање комуникацијских вештина и неговање сарадничких односа
Садржај и активности 1. Општи појмови о језику и комуникацији. 2. Раслојавање језика (социјално, територијално, индивидуално, функционално). 3. Особености призренско-тимочкога дијалекта у односу на стандардни српски језик. 4. Граматичке и правописне грешке у вођењу школске документације и службене преписке. 5. Говорна култура, место, улога и значај у образовно-васпитним установама на подручју призренско-тимочкога дијалекта. 6. Разматрање чинилаца ефикасне комуникације на примерима у школској пракси. 7. Језичка уједначеност као предуслов успешне комуникације.
Циљна групанаставници/професори разредне наставе, наставници/професори предметне наставе – основне школе, професори предметне наставе – гимназије, професори предметне наставе – средње стручне школе, наставници практичне наставе – средње стручне школе, сарадници у настави (ромски асистенти и сарадници у ССШ, музичким и балетским школама), професори стручних предмета у уметничким школама (музичким, балетским, ликовним), наставници/професори у школама за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитачи у предшколским установама, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници, директори/помоћници директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)