logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

776 Акценат – Учењем акцента до вишег нивоа говорне културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДруштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторВељко Брборић, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 063/841-31-92
АуториМилорад Дешић
РеализаториМилорад Дешић, Зора Дешић
Општи циљевиУнапређивање знања наставника о акценту српског књижевног језика; Унапређивање знања наставника из методике наставе српског књижевног акцента
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: препознавање и усвајање српског књижевног акцента, уочавање разлика између дијалекатског и књижевног акцента, примену знања и вештина из области акцента у настави говорне културе и књижевности, примену знања и вештина из области акцента у ваннаставним активностима, планирање наставе акцента, праћење усвојености правила акцентуације и оцењивање ученика
Садржај и активности 1.Oдређивање појма акцента (реченични акценат и акценат речи, излагање о акценту уопште и о српском књижевном акценту, рад на припремљеним примерима и примерима које предлажу учесници). 2. Основне разлике између књижевног и дијалекатског акцента, поређење примера књижевног и дијалекатског акцента (укључивање дијалекатског акцента из регија у којима раде учесници семинара). 3. Упознавање са фазама учења и усвајања српског књижевног акцента (уочавање места акцента, разликовање дугих и кратких акцената, разликовање узлазних и силазних акцената, представљање принципа поступности уз активно учешће полазника семинара). 4. Одређивање акценатских целина (повезивање са појмом енклитика и проклитика). 5. Акцентовање речи у синтагмама, реченицама и краћим текстовима, индивидуални рад и размена у групама. 6 Повезаност акцента са основним вредностима говора (јачином, висином, паузом, темпом и ритмом), представљање и анализа већих говорних целина из снимљеног материјала. 7. Остваривање акцента при изражајном читању, рецитовању и изговору на сцени, слушање и анализа снимљеног материјала и примера које припремају учесници семинара. 8. Примена принципа поступности у планирању и реализацији наставе акцента, анализа примера наставничких планова и припрема за извођење часова из области акцента (самостални рад учесника, размена у групама). 9. Начини праћења усвојености акцента и оцењивање ученика, анализа аудиоматеријала, вежби и начина проверавања степена усвојености акцента; оцењивање ученика.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)